เมนูหลัก

ทั้งหมด|ปริญญาตรี|ปริญญาโท

ข่าวประกาศ

  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศสอบประมวลความรู้ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 (ด่วนที่สุด)

* ดาวโหลดเอกสารและตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ประกาศโดย   บัณฑิตวิทยาลัย   วันที่ประกาศ   30 ตุลาคม 2557
 2.วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียน และยกเลิกรายวิชา ของนักศึกษาภาคปกติ (ด่วนที่สุด)
แจ้งประกาศ
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   30 ตุลาคม 2557
 3.ปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2/2557 (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   30 ตุลาคม 2557
 4.ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนตุลาคม ประจำปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ด่วนที่สุด)

>

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   30 ตุลาคม 2557
 5.ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่องบัตรนักศึกษา (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   28 ตุลาคม 2557
 6.เรื่องการประเมินอาจารย์ (ด่วนที่สุด)
น.ศ. ภาคปกติ
มหาวิทยาลัยได้ขยายเวลาการประเมินอาจารย์สิ้นสุดในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 การเข้าประเมินทางสำนักส่งเสริมวิชาการฯใคร่ขอความร่วมมือจากนักศึกษาเข้าประเมินในช่วงเวลา 8.00-16.30 น.

นักศึกษา ภาค กศ.บท.ทุกศูนย์
วันสุดท้ายการเข้าประเมินอาจารย์ วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2557 ช่วงเวลาการประเมิน 8.00-16.30 น.
-----------------------------------------------------------------------
(หากนักศึกษาไม่ได้ประเมินอาจารย์ จะไม่สามารถตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ได้)
ประกาศโดย   Yuwalak.pu   วันที่ประกาศ   25 ตุลาคม 2557
 7.ประกาศด่วน สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ติดต่อทำบัตรนักศึกษา (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   21 ตุลาคม 2557
 8.เข้าสู่ระบบรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (Online) 2/2557 (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   บัณฑิตวิทยาลัย   วันที่ประกาศ   17 ตุลาคม 2557
 9.ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำภาคเรียนที่ 2/2557 (ด่วนที่สุด)

* อ่านรายละเอียดและดาวโหลดใบสมัครปริญญาเอก ประจำภาคเรียนที่ 2/2557
ประกาศโดย   บัณฑิตวิทยาลัย   วันที่ประกาศ   17 ตุลาคม 2557
 10.แจ้งข้อมูลนักศึกษา ภาคปกติ ที่ค้างชำระค่าลงทะเบียน ประจำปีการศึกษา 1/2557 (ด่วนที่สุด)

 


ตรวจสอบรายชื่อคนค้างชำระค่าลงทะเบียน
ครุศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาการจัดการ
วิทยาลัยนานาชาติและการท่องเที่ยว
นิติศาสตร์
พยาบาลศาสตร์

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   10 ตุลาคม 2557
 11.วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา แก้เกรด I ประจำปีการศึกษา 2/2556 (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   30 กันยายน 2557
 12.ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2557 (ด่วนที่สุด)

* ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา (สำหรับนักศึกษาภาคปกติ 2/57)
* ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) สำหรับนักศึกษาเข้าศึกษาปี 2553-2556 ประจำภาคเรียนที่ 2/2557
* ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) สำหรับนักศึกษาที่เข้าปี 2557
ประกาศโดย   บัณฑิตวิทยาลัย   วันที่ประกาศ   27 กันยายน 2557
 13.ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 2/2557 (ด่วนที่สุด)

* อ่านรายละเอียดและดาวโหลดใบสมัครปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 2/2557
ประกาศโดย   บัณฑิตวิทยาลัย   วันที่ประกาศ   19 กันยายน 2557
 14.ให้ตัวแทนนักศึกษา ภาคปกติ และ ภาคกศ.บท. ชั้นปีที่ 1 รหัส 57 ทุกกลุ่มเรียน มารับคู่มือนักศึกษา (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   17 กันยายน 2557
 15.ประกาศเรื่องการลงทะเบียนหลักสูตร TQF นักศึกษารหัส 56 และ 57 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   3 กันยายน 2557
 16.กำหนดการตามปฏิทินวิชาการของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 1/2557 (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   2 กันยายน 2557
 17.กำหนดการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 / 2557 ระหว่างวันที่ 1 – 30 กันยายน 2557 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   28 สิงหาคม 2557
 18.กำหนดการทำบัตรนักศึกษา ภาค กศ.บท. รุ่น 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2557 (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   22 สิงหาคม 2557
 19.ยกเลิกรายวิชาที่นักศึกษาลงผิดหลักสูตร (ด่วนที่สุด)
เนื่องจาก ตามมติการประชุมกรรมการบริหารวิชาการ
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557
ไม่อนุญาตให้นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรที่พัฒนาตามกรอบมาตรฐานอุดมศึกษา
(TQF-รหัสรายวิชาขึ้นด้วยตัวอักษร) ขอลงทะเบียนสมทบเรียนในรายวิชาหลักสูตรเก่า (รหัสรายวิชาตัวเลข)
ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาต่อมาตรฐานการศึกษาของนักศึกษา
สำนักส่งเสริมฯ จึงดำเนินการถอนรายวิชาที่นักศึกษาลงผิด ดังรายวิชาและรายชื่อตามเอกสารแนบ
ดูเอกสารแนบรายชื่อนักศึกษาที่ลงผิดรายวิชา
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   21 สิงหาคม 2557
 20.ปฏิทินวิชาการหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 (ด่วนที่สุด)

* ปฏิทินวิชาการหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 1/2557
ประกาศโดย   บัณฑิตวิทยาลัย   วันที่ประกาศ   20 สิงหาคม 2557
 21.ประกาศผลการยกเว้นการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษฯ และคอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 (ด่วนที่สุด)

* อ่านรายละเอียดและตรวจสอบเอกสาร
ประกาศโดย   บัณฑิตวิทยาลัย   วันที่ประกาศ   20 สิงหาคม 2557
 22.ตารางเทียบโอนรายวิชา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ด่วนที่สุด)ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   18 สิงหาคม 2557
 23.รายชื่อนักศึกษาใหม่ ภาคกศ.บท. ศูนย์สุราษฎร์ธานี รุ่น 17 และ ศูนย์เกาะสมุย รุ่น 13 (ด่วนที่สุด)

ศูนย์สุราษฎร์ธานี รุ่น17
คณะมนุษยศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
คณะนิติศาสตร์
คณะวิทยาลัยนานาชาติและการท่องเที่ยว

ศูนย์เกาะสมุย รุ่น13
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาลัยนานาชาติและการท่องเที่ยว

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   5 สิงหาคม 2557
 24.ปฏิทินวิชาการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   15 กรกฏาคม 2557
 25.ประกาศจากฝ่ายทะเบียน ด่วน (ด่วนที่สุด)

นักศึกษาสามารถเข้าดูหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้ที่ http://regis.sru.ac.th/lged.pdf


ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   8 กรกฏาคม 2557
 26.ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 (ด่วนที่สุด)

* ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา (สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่1/57)
* ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) สำหรับนักศึกษาเข้าศึกษาปี 2552-2556
* ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคปกติ) ทั้งนักศึกษาใหม่และนักศึกษาปัจจุบัน (เปลี่ยนแปลง)
ประกาศโดย   บัณฑิตวิทยาลัย   วันที่ประกาศ   12 พฤษภาคม 2557
 27.กำหนดการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 / 2556 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   19 พฤศจิกายน 2556
 28.รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประเภทสอบตรง ปีการศึกษา 2557 (ด่วนที่สุด)
รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประเภทสอบตรง ปีการศึกษา 2557
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   5 พฤศจิกายน 2556
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2009   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน & บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี