เมนูหลัก

ทั้งหมด|ปริญญาตรี|ปริญญาโท

ข่าวประกาศ

  ประกาศเรื่อง
 1.มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เพิ่มเติม ภาคปกติ ปีการศึกษา 2559 (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   3 พฤษภาคม 2559
 2.แนวปฏิบัติการสอบปลายภาคของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 2 (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   1 พฤษภาคม 2559
 3. ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคเรียน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2558 (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   29 เมษายน 2559
 4.ประกาศสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 2/2558--ลำลอง (ด่วนที่สุด)

*อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบประมวลความรู้
*ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ประจำภาคเรียนที่ 2/2558
*ตรวจสอบห้องสอบประมวลความรู้ ประจำภาคเรียนที่ 2/2558
ประกาศโดย   laongdao   วันที่ประกาศ   29 เมษายน 2559
 5. ประกาศรายชื่อ คณะพยาบาลศาสตร์ (เพิ่มเติม) ให้ติดต่อรายงานตัวเป็นนักศึกษา (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   28 เมษายน 2559
 6.การเรียนการสอนชดเชย ภาคเรียนที่ 3/2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี คลิกดูประกาศ (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   27 เมษายน 2559
 7.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   21 เมษายน 2559
 8.ปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคปกติ และ ภาคกศ.บท. ประจำภาคเรียนที่ 3/2558 และเทอม 1/2559 (ด่วนที่สุด)


ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   20 เมษายน 2559
 9.แจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียน นักศึกษาภาคปกติ และภาคกศ.บท. ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   19 เมษายน 2559
 10.เข้าสู่ระบบรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท (Online) 1/2559 (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   laongdao   วันที่ประกาศ   1 เมษายน 2559
 11.ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือน มีนาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   30 มีนาคม 2559
 12.ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1/2559 (ด่วนที่สุด)

* อ่านรายละเอียดและดาวโหลดใบสมัครปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1/2559
ประกาศโดย   Laongdao   วันที่ประกาศ   24 มีนาคม 2559
 13.ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3/2558 (ด่วนที่สุด)

* ปฏิทินวิชาการสําหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาปี 2554 – 2556 ที่ศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรและกําลังดําเนินการจัดทําดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และภาคนิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจําภาคเรียนที่ 3/2558
* เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการสําหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาปี 2557 - 2558 ประจําภาคเรียนที่ 3/2558
ประกาศโดย   laongdao   วันที่ประกาศ   22 มีนาคม 2559
 14.ประเมินอาจารย์ผู้สอน เทอม 2/2558 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   16 มีนาคม 2559
 15.ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๕๙ (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   26 กุมภาพันธ์ 2559
 16.สรุปจำนวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2/2558 (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   29 มกราคม 2559
 17.ดาวน์โหลด :: แผนการจัดการเรียนรู้ และ เอกสารการเรียนรู้ :: (ด่วนที่สุด)
ดาวน์โหลด :: แผนการจัดการเรียนรู้ และ เอกสารการเรียนรู้ ::
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านการป้องกันการทุจริต


ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   21 มกราคม 2559
 18.สรุปจำนวนนักศึกษา ผู้ชำระเงินค่าลงทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 1/2558 (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   14 มกราคม 2559
 19.ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หากเจอปัญหาดังหน้าจอ ขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงปรับปรุงระบบ (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   13 มกราคม 2559
 20.ประกาศเปลี่ยนแปลง ปฏิทินวิชาการนักศึกษาภาคกศ.บท.ทุกศูนย์ ประจำปีการศึกษา 2/2558 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   13 มกราคม 2559
 21.รายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 (GED) : ภาคเรียนที่ 2/2558 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   11 มกราคม 2559
 22.กำหนดการและข้อกำหนดในการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   29 ธันวาคม 2558
 23.ขั้นตอนการดำเนินการ การขอผ่อนผันการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 2 งวด (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   14 ธันวาคม 2558
 24.ประกาศปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 (ด่วนที่สุด)

* ปฏิทินวิชาการสําหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาปี 2554 – 2556 ที่ศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรและกําลังดําเนินการจัดทําดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และภาคนิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจําภาคเรียนที่ 2/2558
* ปฏิทินวิชาการสําหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจําภาคเรียนที่ 2/2558
* ปฏิทินวิชาการสําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2557 - 2558 ประจําภาคเรียนที่ 2/2558
ประกาศโดย   laongdao   วันที่ประกาศ   8 ธันวาคม 2558
 25.ปฏิทินวิชาการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2/2558 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   12 พฤศจิกายน 2558
 26.กำหนดการรับสมัคร นักศึกษาภาคปกติ กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ปีการศึกษา 2559 (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   10 พฤศจิกายน 2558
 27.ระเบียบการเก็บค่าธรรมเนียม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2558 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   2 พฤศจิกายน 2558
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2016   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน & บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี