เมนูหลัก

ทั้งหมด|ปริญญาตรี|ปริญญาโท

ข่าวประกาศ

  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำภาคเรียนที่ 1/2558 (ด่วนที่สุด)

* อ่านรายละเอียดและดาวโหลดใบสมัครปริญญาเอก ประจำภาคเรียนที่ 1/2558
ประกาศโดย   บัณฑิตวิทยาลัย   วันที่ประกาศ   16 มกราคม 2558
 2.ประกาศผลการสอบประมวลความรู้หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต ปรำจำภาคเรียน 1/2557 (ด่วนที่สุด)

*ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่าน
ประกาศโดย   บัณฑิตวิทยาลัย   วันที่ประกาศ   15 มกราคม 2558
 3.รายละเอียดของรายวิชา GED รายวิชาศึกษาทั่วไป (Course Specification) ประจำปีการศึกษา 2/2557 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   14 มกราคม 2558
 4.กำหนดการและข้อกำหนดในการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 / 2557 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   14 มกราคม 2558
 5.รายวิชาเลือกเสรีที่ปิด ประจำปีการศึกษา 2/2557 (ด่วนที่สุด)
รายวิชาเลือกเสรีที่ปิด ประจำปีการศึกษา 2/2557
ติดต่อที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

BEN0217 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ X01 ดูรายชื่อ

SET0327 การออกแบบวงจรดิจิตอล X01 ดูรายชื่อ

SST0109 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย X01
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   13 มกราคม 2558
 6.ประกาศผลการสอบยกเว้นการเรียนระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 2/2557 (ด่วนที่สุด)

* ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่าน)
ประกาศโดย   บัณฑิตวิทยาลัย   วันที่ประกาศ   13 มกราคม 2558
 7.ประกาศรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป และหมู่เรียนที่ปิด ประจำปีการศึกษา 2/2557 (ด่วนที่สุด)
ประกาศรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป และหมู่เรียนที่ปิด
เนื่องจากนักศึกษาลงทะเบียนต่ำกว่า 20 คน ปีการศึกษา 2/2557
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   13 มกราคม 2558
 8.นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้ติดต่อที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ด่วน (ด่วนที่สุด)
5512108001053 นางสาวอัมราลักษณ์ แก้วประเสริฐ
5512108001041 นางสาววัลหทัย กลิ่นกลบ
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   12 มกราคม 2558
 9.นักศึกษาที่มียอดค้างชำระ ให้ติดต่อที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดังรายชื่อต่อไปนี้ (ด่วนที่สุด)
5507909001202 นางสาวกฤษณา ห้วยลึก
5507909001212 นางสาวทิภาพร คงชนะ
5507909001215 นางสาวนิตยา หมั่นค้า
5507909001217 นางสาวพรพิมล เกิดสุข
5507909001239 นางสาวสุรีลักษณ์ ด้วงอ่อน
5407013001024 นายเปรมณภัทรกรณ์ อ้วนนวล
5407013001049 นางสาวสุธาสินี รวยร่ำ
5407013001051 นางสาววัชรี ศรีสมาน
5407013001056 นางสาวชลินธร เหมหมัด
5407013001057 นางสาวกมลทิพย์ รักขพันธ์
5215020001006 นางสาวสุนิสา พินิจ
5407013001078 นางสาวนรีบุญ บุญมี
5407013001107 นายอิสระพงษ์ วงค์คม
5407013001115 นายพิชญพัฒน์ หนูน้อย
5407013001119 นายวาทิต วงศ์ทอง
5407113001011 นางสาวพรพิรุณ ขุนชิต
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   29 ธันวาคม 2557
 10.ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือน ธันวาคม 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   26 ธันวาคม 2557
 11.เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ นักศึกษาปกติ และ ภาคกศ.บท. ประจำปีการศึกษา 2/2557 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   25 ธันวาคม 2557
 12.ประกาศจากคณะวิทยาการจัดการ (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   16 ธันวาคม 2557
 13.รายวิชาเลือกเสรี ประจำปีการศึกษา 2/2557 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   1 ธันวาคม 2557
 14.รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   6 พฤศจิกายน 2557
 15.ปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคกศ.บท. ประจำปีการศึกษา 2/2557 (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   5 พฤศจิกายน 2557
 16.ปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2/2557 (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   30 ตุลาคม 2557
 17.ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2557 (ด่วนที่สุด)

* ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา (สำหรับนักศึกษาภาคปกติ 2/57)
* ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) สำหรับนักศึกษาเข้าศึกษาปี 2553-2556 ประจำภาคเรียนที่ 2/2557
* ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) สำหรับนักศึกษาที่เข้าปี 2557
ประกาศโดย   บัณฑิตวิทยาลัย   วันที่ประกาศ   27 กันยายน 2557
 18.การประเมินความพึงพอใจ การเรียนภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมออนไลน์ Speexx (ด่วนมาก)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   1 ธันวาคม 2557
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน & บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี