เมนูหลัก

ทั้งหมด|ปริญญาตรี|ปริญญาโท

ข่าวประกาศ

  ประกาศเรื่อง
 1.หารายวิชาลงใหม่ ของนายนันท์มนัส อินเหมือน และคณะ วิชา MMK0414 (ด่วนที่สุด)
ในการลงรายวิชา MMK0414 N03 ห้อง 4203 เนื่องจากจำนวนนักศึกษาเต็มแล้ว ไม่สามารถลงทะเบียนให้ได้ ให้หารายวิชาลงใหม่
5512103001320 นายนันม์มนัส อินเหมือน
5512103001330 นายภาณุพงศ์ ศรีแสง
5512103001337 นายวรวุฒิ วิเศษแก้ว
5512103001338 นางสาวจันทร์ศิริ ทองรอด
5512103001349 นายอัษฎาวุธ วงศ์มี
5512103002022 นางสาวจุฑามาศ ทองสุข
5512092001253 นายอุกฤษ สิลาโส
5512092001207 นายกตติพงษ์ ยวนานนท์
ประกาศโดย   ยุวลักษณ์ พุทธรักษา   วันที่ประกาศ   21 กรกฏาคม 2557
 2.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 (ด่วนที่สุด)

* อ่านรายละเอียดและดาวโหลดรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาโท 1/57
* ผลการเทียบโอนยกเว้นการเรียนรายวิชาหลักเศรษฐศาสตร์และบัญชีการเงิน (สำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจ)
ประกาศโดย   บัณฑิตวิทยาลัย   วันที่ประกาศ   18 กรกฏาคม 2557
 3.ปฏิทินวิชาการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   15 กรกฏาคม 2557
 4.ประกาศจากฝ่ายทะเบียน ด่วน (ด่วนที่สุด)

นักศึกษาสามารถเข้าดูหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้ที่ http://regis.sru.ac.th/lged.pdf


ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   8 กรกฏาคม 2557
 5.ตารางเทียบโอนรายวิชา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ด่วนที่สุด)ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   4 กรกฏาคม 2557
 6.ประกาศรายชื่อบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี 2557 (ด่วนที่สุด)

* ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตระดับปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2557
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   24 มิถุนายน 2557
 7.กำหนดการและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปี 2557 (ด่วนที่สุด)

* ตรวจสอบรายชื่อดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต ประจำปี 2557
* กำหนดการพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2557
* แบบฟอร์มตอบรับเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรและใบสั่งจองชุดครุย (สำหรับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต)
ประกาศโดย   บัณฑิตวิทยาลัย   วันที่ประกาศ   22 มิถุนายน 2557
 8.ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   19 มิถุนายน 2557
 9.สรุปจำนวนนักศึกษา ชั้นปี 1 รหัส 57 แยกตามกลุ่มเรียนและคณะ (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   19 มิถุนายน 2557
 10.ขั้นตอนในการขอทำบัตรนักศึกษา ภาคปกติ ชั้นปีที่1 รหัส 57 ทุกคน (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   19 มิถุนายน 2557
 11.นักศึกษาใหม่ ชั้นปี 1 รหัส57 ทุกคน สามารถเข้าตรวจสอบ รหัสประจำตัวนักศึกษา และ กลุ่มเรียนตัวเอง (ด่วนที่สุด)


แจ้งเพื่อทราบ นักศึกษาใหม่ทุกคน จะต้องใช้รหัสประจำตัวนักศึกษาใหม่ ตามประกาศในเว็บ
เพื่อใช้เข้าลงทะเบียนรายวิชา ในวันที่ 1-30 ก.ค. 2557
และให้ยกเลิกรหัสนักศึกษาเดิมในใบเสร็จ
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   11 มิถุนายน 2557
 12.ประกาศเปลี่ยนแปลงสัปดาห์การเรียนการสอน นักศึกษา ภาคกศ.บท. (ด่วนที่สุด)

ดูประกาศของมหาวิทยาลัย

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   6 มิถุนายน 2557
 13.ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 (ด่วนที่สุด)

* ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา (สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่1/57)
* ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) สำหรับนักศึกษาเข้าศึกษาปี 2552-2556
* ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคปกติ) ทั้งนักศึกษาใหม่และนักศึกษาปัจจุบัน
ประกาศโดย   บัณฑิตวิทยาลัย   วันที่ประกาศ   12 พฤษภาคม 2557
 14.แจ้งผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่าน (ด่วนที่สุด)

* บันทึกขอผลงานวิจัย (เพิ่มเติม)--สำหรับผู้สอนที่เคยส่งประวัติแล้ว
* ข้อมูลจัดทำฐานข้อมูลผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา--สำหรับผู้สอนใหม่ที่ยังไม่เคยส่งประวัติที่บัณฑิตวิทยาลัย
ประกาศโดย   บัณฑิตวิทยาลัย   วันที่ประกาศ   28 เมษายน 2557
 15.การเรียนการสอนชุดเชย เทอม 3/2556 ทุกศูนย์ (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   4 เมษายน 2557
 16.ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2557 (ด่วนที่สุด)

อ่านรายละเอียดและดาวโหลดเอกสาร
ประกาศโดย   บัณฑิตวิทยาลัย   วันที่ประกาศ   24 มีนาคม 2557
 17.การลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรที่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (หลักสูตร TQF) (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   25 กุมภาพันธ์ 2557
 18.ปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคปกติ และ ภาคกศ.บท. 3/2556 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   22 กุมภาพันธ์ 2557
 19.กำหนดการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 / 2556 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   19 พฤศจิกายน 2556
 20.รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประเภทสอบตรง ปีการศึกษา 2557 (ด่วนที่สุด)
รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประเภทสอบตรง ปีการศึกษา 2557
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   5 พฤศจิกายน 2556
 21.ประกาศ การแต่งกายนักศึกษา ภาคปกติ (ด่วนที่สุด)
มหาวิทยาลัยจะรับติดต่อนักศึกษา ภาคปกติ
ที่แต่งกายชุดนักศึกษาถูกระเบียบเท่านั้น

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   22 ตุลาคม 2556
 22.ประกาศ การลงทะเบียน นักศึกษา ภาคปกติ (ด่วนที่สุด)
1. ทางมหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนวิชาอื่น (แม้จะเป็นการสมทบภาค กศ.บท.) พร้อมวิชาฝึก ประสบการณ์/สหกิจ/หลักวิชาชีพการกฎหมาย/ศิลปะนิพนธ์ หากตรวจสอบพบในภายหลังทางทางมหาวิทยาลัยจะถอนรายวิชาดังกล่าวออก
2. นักศึกษาภาคปกติ ลงทะเบียนได้สูงสุด 21 นก.เท่านั้น แม้จะเป็นกรณีที่นักศึกษา ติด E หรือ W
3. นักศึกษาที่จะลงรายวิชานอกจากแผนการเรียน ต้องบันทึกข้อความขอสำรองที่นั่ง โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้อน ก่อนยื่นบันทึกข้อความที่ สำนักส่งเสริมวิชาการฯเพื่อสำรองที่นั่ง ซึ่งจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับจำนวนห้องเรียนด้วย ซึ่งต้องไม่เกินความจุของห้องเรียน

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   22 ตุลาคม 2556
 23.ปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคปกติ และ ภาคกศ.บท. ทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2/2556 (ด่วนที่สุด)

ปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคปกติ และ ภาคกศ.บท. ทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2/2556

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   25 กันยายน 2556
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2009   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน & บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี