เมนูหลัก

ทั้งหมด|ปริญญาตรี|ปริญญาโท

ข่าวประกาศ

  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศให้นักศึกษาทุกชั้นปี ภาคปกติ และ ภาคกศ.บท.ทุกศูนย์ เข้าประเมินอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 1/2558 (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   7 ตุลาคม 2558
 2.ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือน กันยายน 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   5 ตุลาคม 2558
 3.ประกาศการทำบัตรนักศึกษาภาคปกติ (ด่วนที่สุด)
ให้นักศึกษาภาคปกติ ที่ไม่ได้ทำบัตรกับธนาคารติดต่อทำบัตรนักศึกษาด่วน มิฉะนั้นนักศึกษาจะไม่สามารถเข้าสอบในภาคเรียนที่ 1/2558
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   4 ตุลาคม 2558
 4.ประกาศรับบัตรนักศึกษา ภาค กศ.บท. รุ่น 18 ปีเข้า2558 (ด่วนที่สุด)
ให้นักศึกษา กลุ่มเรียนต่อไปนี้รับบัตรนักศึกาที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1. กลุ่มเรียน สฎ.1802.072 การพัฒนาชุมชน
2. กลุ่มเรียน สฎ.1804.071 การเมืองการปกครอง
3. กลุ่มเรียน สฎ.1805.072 การเมืองการปกครอง
4. กลุ่มเรียน สฎ.1806.161 รัฐประศาสนศาสตร์
5. กลุ่มเรียน สฎ.1812.122 การจัดการทั่วไป
6. กลุ่มเรียน สฎ.1813.121 การเงินการธนาคาร
7. กลุ่มเรียน สฎ.1816.071 การท่องเที่ยว
8. กลุ่มเรียน สฎ.1817.131 นิติศาสตร์
----------------------
จักร์กฤษ ชูพร้อม , อนุสรณ์ ชรินสาร , สิทธิสักดิ์ ชำนาญเมือง, อภิสิทธิ์ ศุขะพันธุ์
อภิรักษ์ พรมวงษ์, แสงสุดา อินทรสมบัติ, ไพศาล พัฒนวิเชียร
สุพัฒน์พงศ์ หนูทอง ,เจนจิรา กลับศรี ,วรวิทย์ เดชสองแพรก
พงศ์พล ลีลาประดิษ ,ธีรศักดิ์ ตุกเพชร์ , ปริศนา ปู่โรย ,ภานุวัฒน์ ทองเหม
ณกานต์ มุ่สา , สันติภาพ ทองเกตุ , ติณณภพ คงชะนะ , ณัฐภัทร เครือหงส์
ชนัญชิดา ไชยกาล ,ภาคภูมิ มหันต์ ,สุพรรษา รักนาควน ,สราวุฒิ นามวงศ์
พนิดา ขันธชัย , กนกวรรณ พวงใหญ่ , ณัฏฐา พรหมประดิษฐ์ , มนัสชัย บุญเพ็ชร
ฐิติกาญจน์ ขุนจบ , คมทัศน์ ประทานชวโน , กนกวรรณ ไกรชู
ณัฐยศ เปียคง , ปราโมทย์ แก้วพิชัย ,ชฎาพร ภูมิไชยา ,ทิวิน รุ่งแดง , ฐิติพร สุขคงมิตร
----------------------
หมายเหตุ : ให้นักศึกษายังไม่ดำเนินการทำบัตรติดต่อทำบัตรด่วน
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   4 ตุลาคม 2558
 5.ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประเภทรับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2559 (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   24 กันยายน 2558
 6.ประกาศ สำหรับนักศึกษาที่จะขอสำเร็จการศึกษา ตั้งแต่ประจำปีการศึกษา 1/2558 (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   4 กันยายน 2558
 7.ระเบียบการเก็บค่าธรรมเนียม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2558 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   25 สิงหาคม 2558
 8.สรุปจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 1/2558 (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   25 สิงหาคม 2558
 9.ปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคกศ.บท. ทุกศูนย์ ประจำปีการศึกษา 1/2558 (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   14 สิงหาคม 2558
 10.รายชื่อนักศึกษา ภาคกศ.บท. รหัส 58 ศูนย์สุราษฎร์ธานี และ ศูนย์เกาะสมุย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   11 สิงหาคม 2558
 11.รายชื่อดุษฎีบัณฑิต (ป.เอก )และมหาบัณฑิต (ป.โท) ที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2558 (ด่วนที่สุด)

* ตรวจสอบรายชื่อดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2558
* ดาวน์โหลดกําหนดการพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปี 2558, แบบตอบรับเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปี 2558, ใบสั่งจองชุดครุยสําหรับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต และ คู่มือการขึ้นทะเบียนบัณฑิต (รายละเอียดข้อมูลทั้งหมดอยู่ในไฟล์เดียวกัน)
ประกาศโดย   บัณฑิตวิทยาลัย   วันที่ประกาศ   24 กรกฏาคม 2558
 12.รายชื่อนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ รหัส 58 (ปี1) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   16 มิถุนายน 2558
 13.ประกาศปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2558 (ด่วนที่สุด)

* ปฏิทินวิชาการ 1-58 (สำหรับ นศ.ภาคพิเศษ มีรายวิชาลงทะเบียนศึกษาในชั้นเรียน)
* ปฏิทินวิชาการ 1-58 (สำหรับ นศ.ภาคปกติ).
* ปฏิทินวิชาการ 1-58 (สำหรับนักศึกษาที่กำลังดำเนินการจัดทำวิทยานิพนธ์).
ประกาศโดย   บัณฑิตวิทยาลัย   วันที่ประกาศ   12 พฤษภาคม 2558
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน & บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี