เมนูหลัก

ทั้งหมด|ปริญญาตรี|ปริญญาโท

ข่าวประกาศ

  ประกาศเรื่อง
 1.การเรียนการสอนชุดเชย เทอม 3/2556 ทุกศูนย์ (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   4 เมษายน 2557
 2.แจ้งผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่าน (ด่วนที่สุด)

* อ่านรายละเอียดและดาวโหลดเอกสาร
ประกาศโดย   บัณฑิตวิทยาลัย   วันที่ประกาศ   3 เมษายน 2557
 3.เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการหำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3/56 (ด่วนที่สุด)

อ่านรายละเอียดและดาวโหลดเอกสาร
ประกาศโดย   บัณฑิตวิทยาลัย   วันที่ประกาศ   26 มีนาคม 2557
 4.ประกาศผลการสอบภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 (ระดับปริญญาเอก) (ด่วนที่สุด)

อ่านรายละเอียดและดาวโหลดเอกสาร
ประกาศโดย   บัณฑิตวิทยาลัย   วันที่ประกาศ   25 มีนาคม 2557
 5.ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2557 (ด่วนที่สุด)

อ่านรายละเอียดและดาวโหลดเอกสาร
ประกาศโดย   บัณฑิตวิทยาลัย   วันที่ประกาศ   24 มีนาคม 2557
 6.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน สควค. ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 (ด่วนที่สุด)

* *อ่านรายละเอียดและโหลดเอกสาร
ประกาศโดย   บัณฑิตวิทยาลัย   วันที่ประกาศ   11 มีนาคม 2557
 7.การลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรที่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (หลักสูตร TQF) (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   25 กุมภาพันธ์ 2557
 8.ประกาศ การเข้าสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป (รหัสวิชาขึ้นต้นด้วย GED) (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   25 กุมภาพันธ์ 2557
 9.ปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคปกติ และ ภาคกศ.บท. 3/2556 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   22 กุมภาพันธ์ 2557
 10.รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ ปีการศึกษา 2557 (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   22 กุมภาพันธ์ 2557
 11.ประกาศจากฝ่ายทะเบียน (ด่วนที่สุด)

นักศึกษา ภาคกศ.บท. ศูนย์สุราษฎร์ และ ศูนย์เกาะสมุย ที่เข้าปีการศึกษา 2556 รหัส 56
วันที่ 22-23 ก.พ. 2556 มีการจัดการเรียนการสอนปกติ ตามปฏิทินวิชาการ 2/2556

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   19 กุมภาพันธ์ 2557
 12.ประกาศเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนและการสอบ 2/2556 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   6 กุมภาพันธ์ 2557
 13.ประกาศ!!! เรื่องการพ้นสภาพนักศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ด่วนที่สุด)

* อ่านรายละเอียดและดาวโหลดเอกสาร
ประกาศโดย   บัณฑิตวิทยาลัย   วันที่ประกาศ   19 ธันวาคม 2556
 14.กำหนดการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 / 2556 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   19 พฤศจิกายน 2556
 15.รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประเภทสอบตรง ปีการศึกษา 2557 (ด่วนที่สุด)
รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประเภทสอบตรง ปีการศึกษา 2557
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   5 พฤศจิกายน 2556
 16.ประกาศจากฝ่ายทะเบียน (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   1 พฤศจิกายน 2556
 17.ประกาศจากฝ่ายทะเบียน (ด่วนที่สุด)

ห้องศรีวิชัย เป็น GA104
ห้อง GA104 เป็น ห้องศรีวิชัย
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   1 พฤศจิกายน 2556
 18.ประกาศ การลงทะเบียน นักศึกษา ภาคปกติ (ด่วนที่สุด)
1. ทางมหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนวิชาอื่น (แม้จะเป็นการสมทบภาค กศ.บท.) พร้อมวิชาฝึก ประสบการณ์/สหกิจ/หลักวิชาชีพการกฎหมาย/ศิลปะนิพนธ์ หากตรวจสอบพบในภายหลังทางทางมหาวิทยาลัยจะถอนรายวิชาดังกล่าวออก
2. นักศึกษาภาคปกติ ลงทะเบียนได้สูงสุด 21 นก.เท่านั้น แม้จะเป็นกรณีที่นักศึกษา ติด E หรือ W
3. นักศึกษาที่จะลงรายวิชานอกจากแผนการเรียน ต้องบันทึกข้อความขอสำรองที่นั่ง โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้อน ก่อนยื่นบันทึกข้อความที่ สำนักส่งเสริมวิชาการฯเพื่อสำรองที่นั่ง ซึ่งจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับจำนวนห้องเรียนด้วย ซึ่งต้องไม่เกินความจุของห้องเรียน

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   22 ตุลาคม 2556
 19.ประกาศ การแต่งกายนักศึกษา ภาคปกติ (ด่วนที่สุด)
มหาวิทยาลัยจะรับติดต่อนักศึกษา ภาคปกติ
ที่แต่งกายชุดนักศึกษาถูกระเบียบเท่านั้น

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   22 ตุลาคม 2556
 20.ปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคปกติ และ ภาคกศ.บท. ทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2/2556 (ด่วนที่สุด)

ปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคปกติ และ ภาคกศ.บท. ทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2/2556

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   25 กันยายน 2556
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2009   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน & บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี