เมนูหลัก

ทั้งหมด|ปริญญาตรี|ปริญญาโท

ข่าวประกาศ

  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1/2558 (ด่วนที่สุด)

*อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบประมวลความรู้
*ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ประจำภาคเรียนที่ 1/2558
ประกาศโดย   บัณฑิตวิทยาลัย   วันที่ประกาศ   25 พฤศจิกายน 2558
 2.ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   24 พฤศจิกายน 2558
 3.แนวปฏิบัติในการเข้าสอบปลายภาคของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2558 (ด่วนที่สุด)


ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ว่าด้วย การแต่งกายของนักศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. 2549


ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   24 พฤศจิกายน 2558
 4.ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่องบัตรประจำตัวนักศึกษา (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   20 พฤศจิกายน 2558
 5.ประมวลภาพโครงการ GE ร่วมใจให้ปัญญาเพื่อศรัทธาความดี วันที่ 18 พ.ย. 2558 (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   19 พฤศจิกายน 2558
 6.ปฏิทินวิชาการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2/2558 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   12 พฤศจิกายน 2558
 7.กำหนดการรับสมัคร นักศึกษาภาคปกติ กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ปีการศึกษา 2559 (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   10 พฤศจิกายน 2558
 8.ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   4 พฤศจิกายน 2558
 9.ประกาศปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 (ด่วนที่สุด)

* ปฏิทินวิชาการสําหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ ที่ศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรและกําลังดําเนินการจัดทําดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และภาคนิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจําภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘
ประกาศโดย   laongdao   วันที่ประกาศ   3 พฤศจิกายน 2558
 10.ระเบียบการเก็บค่าธรรมเนียม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2558 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   2 พฤศจิกายน 2558
 11.เอกสารประกอบการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและขอสำเร็จการศึกษา ป.บัณฑิต รุ่น 14 (ด่วนที่สุด)

* อ่านรายละเอียดและดาวโหลดเอกสารการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ป.บัณฑิตวิชาชีพครู รุ่น 14
ประกาศโดย   laongdao   วันที่ประกาศ   27 ตุลาคม 2558
 12.ให้ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนด่วน (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   20 ตุลาคม 2558
 13.ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 (ด่วนที่สุด)

* อ่านรายละเอียดระเบียบการรับสมัครและดาวน์โหลดใบสมัคร
ประกาศโดย   laongdao   วันที่ประกาศ   14 ตุลาคม 2558
 14.ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประเภทรับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2559 (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   24 กันยายน 2558
 15.ประกาศปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2558 (ด่วนที่สุด)

* ปฏิทินวิชาการ 1-58 (สำหรับ นศ.ภาคพิเศษ มีรายวิชาลงทะเบียนศึกษาในชั้นเรียน)
* ปฏิทินวิชาการ 1-58 (สำหรับ นศ.ภาคปกติ).
* ปฏิทินวิชาการ 1-58 (สำหรับนักศึกษาที่กำลังดำเนินการจัดทำวิทยานิพนธ์).
ประกาศโดย   บัณฑิตวิทยาลัย   วันที่ประกาศ   12 พฤษภาคม 2558
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน & บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี