เมนูหลัก

ทั้งหมด|ปริญญาตรี|ปริญญาโท

ข่าวประกาศ

  ประกาศเรื่อง
 1.แจ้งกำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียน นักศึกษาภาคปกติ และภาคกศ.บท. ประจำปีการศึกษา 2/2558 (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   9 กุมภาพันธ์ 2559
 2.ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือน มกราคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   2 กุมภาพันธ์ 2559
 3.สรุปจำนวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2/2558 (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   29 มกราคม 2559
 4.ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2559 (ด่วนที่สุด)


ดูสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   25 มกราคม 2559
 5.ดาวน์โหลด :: แผนการจัดการเรียนรู้ และ เอกสารการเรียนรู้ :: (ด่วนที่สุด)
ดาวน์โหลด :: แผนการจัดการเรียนรู้ และ เอกสารการเรียนรู้ ::
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านการป้องกันการทุจริต


ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   21 มกราคม 2559
 6.สรุปจำนวนนักศึกษา ผู้ชำระเงินค่าลงทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 1/2558 (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   14 มกราคม 2559
 7.ประกาศเปลี่ยนแปลง ปฏิทินวิชาการนักศึกษาภาคกศ.บท.ทุกศูนย์ ประจำปีการศึกษา 2/2558 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   13 มกราคม 2559
 8.ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หากเจอปัญหาดังหน้าจอ ขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงปรับปรุงระบบ (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   13 มกราคม 2559
 9.รายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 (GED) : ภาคเรียนที่ 2/2558 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   11 มกราคม 2559
 10.กำหนดการและข้อกำหนดในการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   29 ธันวาคม 2558
 11.ขั้นตอนการดำเนินการ การขอผ่อนผันการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 2 งวด (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   14 ธันวาคม 2558
 12.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 (ด่วนที่สุด)

*อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2558
ประกาศโดย   laongdao   วันที่ประกาศ   12 ธันวาคม 2558
 13.ประกาศปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 (ด่วนที่สุด)

* ปฏิทินวิชาการสําหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาปี 2554 – 2556 ที่ศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรและกําลังดําเนินการจัดทําดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และภาคนิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจําภาคเรียนที่ 2/2558
* ปฏิทินวิชาการสําหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจําภาคเรียนที่ 2/2558
* ปฏิทินวิชาการสําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2557 - 2558 ประจําภาคเรียนที่ 2/2558
ประกาศโดย   laongdao   วันที่ประกาศ   8 ธันวาคม 2558
 14.ปฏิทินวิชาการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2/2558 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   12 พฤศจิกายน 2558
 15.กำหนดการรับสมัคร นักศึกษาภาคปกติ กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ปีการศึกษา 2559 (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   10 พฤศจิกายน 2558
 16.ระเบียบการเก็บค่าธรรมเนียม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2558 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   2 พฤศจิกายน 2558
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2016   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน & บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี