เมนูหลัก

ทั้งหมด|ปริญญาตรี|ปริญญาโท

ข่าวประกาศ

  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศ เรื่องขยายระยะเวลาการชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคกศ.บท. ประจำปีการศึกษา 1/2557 (ด่วนที่สุด)

 

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   13 พฤศจิกายน 2557
 2.รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   6 พฤศจิกายน 2557
 3.ปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคกศ.บท. ประจำปีการศึกษา 2/2557 (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   5 พฤศจิกายน 2557
 4.ประกาศเปลี่ยนแปลง การสอบปลายภาค วันที่ 20-21 พ.ย. 2557 ของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 1/2557 (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   4 พฤศจิกายน 2557
 5.ประกาศสอบประมวลความรู้ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 (ด่วนที่สุด)

* ดาวโหลดเอกสารและตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ประกาศโดย   บัณฑิตวิทยาลัย   วันที่ประกาศ   30 ตุลาคม 2557
 6.ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนตุลาคม ประจำปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ด่วนที่สุด)

>

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   30 ตุลาคม 2557
 7.ปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2/2557 (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   30 ตุลาคม 2557
 8.ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่องบัตรนักศึกษา (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   28 ตุลาคม 2557
 9.เรื่องการประเมินอาจารย์ (ด่วนที่สุด)
น.ศ. ภาคปกติ
มหาวิทยาลัยได้ขยายเวลาการประเมินอาจารย์สิ้นสุดในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 การเข้าประเมินทางสำนักส่งเสริมวิชาการฯใคร่ขอความร่วมมือจากนักศึกษาเข้าประเมินในช่วงเวลา 8.00-16.30 น.

นักศึกษา ภาค กศ.บท.ทุกศูนย์
วันสุดท้ายการเข้าประเมินอาจารย์ วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2557 ช่วงเวลาการประเมิน 8.00-16.30 น.
-----------------------------------------------------------------------
(หากนักศึกษาไม่ได้ประเมินอาจารย์ จะไม่สามารถตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ได้)
ประกาศโดย   Yuwalak.pu   วันที่ประกาศ   25 ตุลาคม 2557
 10.ประกาศด่วน สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ติดต่อทำบัตรนักศึกษา (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   21 ตุลาคม 2557
 11.ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำภาคเรียนที่ 2/2557 (ด่วนที่สุด)

* อ่านรายละเอียดและดาวโหลดใบสมัครปริญญาเอก ประจำภาคเรียนที่ 2/2557
ประกาศโดย   บัณฑิตวิทยาลัย   วันที่ประกาศ   17 ตุลาคม 2557
 12.วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา แก้เกรด I ประจำปีการศึกษา 2/2556 (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   30 กันยายน 2557
 13.ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2557 (ด่วนที่สุด)

* ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา (สำหรับนักศึกษาภาคปกติ 2/57)
* ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) สำหรับนักศึกษาเข้าศึกษาปี 2553-2556 ประจำภาคเรียนที่ 2/2557
* ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) สำหรับนักศึกษาที่เข้าปี 2557
ประกาศโดย   บัณฑิตวิทยาลัย   วันที่ประกาศ   27 กันยายน 2557
 14.ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 2/2557 (ด่วนที่สุด)

* อ่านรายละเอียดและดาวโหลดใบสมัครปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 2/2557
ประกาศโดย   บัณฑิตวิทยาลัย   วันที่ประกาศ   19 กันยายน 2557
 15.ประกาศเรื่องการลงทะเบียนหลักสูตร TQF นักศึกษารหัส 56 และ 57 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   3 กันยายน 2557
 16.กำหนดการตามปฏิทินวิชาการของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 1/2557 (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   2 กันยายน 2557
 17.กำหนดการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 / 2557 ระหว่างวันที่ 1 – 30 กันยายน 2557 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   28 สิงหาคม 2557
 18.กำหนดการทำบัตรนักศึกษา ภาค กศ.บท. รุ่น 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2557 (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   22 สิงหาคม 2557
 19.ยกเลิกรายวิชาที่นักศึกษาลงผิดหลักสูตร (ด่วนที่สุด)
เนื่องจาก ตามมติการประชุมกรรมการบริหารวิชาการ
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557
ไม่อนุญาตให้นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรที่พัฒนาตามกรอบมาตรฐานอุดมศึกษา
(TQF-รหัสรายวิชาขึ้นด้วยตัวอักษร) ขอลงทะเบียนสมทบเรียนในรายวิชาหลักสูตรเก่า (รหัสรายวิชาตัวเลข)
ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาต่อมาตรฐานการศึกษาของนักศึกษา
สำนักส่งเสริมฯ จึงดำเนินการถอนรายวิชาที่นักศึกษาลงผิด ดังรายวิชาและรายชื่อตามเอกสารแนบ
ดูเอกสารแนบรายชื่อนักศึกษาที่ลงผิดรายวิชา
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   21 สิงหาคม 2557
 20.ประกาศผลการยกเว้นการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษฯ และคอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 (ด่วนที่สุด)

* อ่านรายละเอียดและตรวจสอบเอกสาร
ประกาศโดย   บัณฑิตวิทยาลัย   วันที่ประกาศ   20 สิงหาคม 2557
 21.ปฏิทินวิชาการหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 (ด่วนที่สุด)

* ปฏิทินวิชาการหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 1/2557
ประกาศโดย   บัณฑิตวิทยาลัย   วันที่ประกาศ   20 สิงหาคม 2557
 22.ปฏิทินวิชาการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   15 กรกฏาคม 2557
 23.ประกาศจากฝ่ายทะเบียน ด่วน (ด่วนที่สุด)

นักศึกษาสามารถเข้าดูหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้ที่ http://regis.sru.ac.th/lged.pdf


ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   8 กรกฏาคม 2557
 24.ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 (ด่วนที่สุด)

* ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา (สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่1/57)
* ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) สำหรับนักศึกษาเข้าศึกษาปี 2552-2556
* ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคปกติ) ทั้งนักศึกษาใหม่และนักศึกษาปัจจุบัน (เปลี่ยนแปลง)
ประกาศโดย   บัณฑิตวิทยาลัย   วันที่ประกาศ   12 พฤษภาคม 2557
 25.รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประเภทสอบตรง ปีการศึกษา 2557 (ด่วนที่สุด)
รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประเภทสอบตรง ปีการศึกษา 2557
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   5 พฤศจิกายน 2556
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2009   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน & บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี