เมนูหลัก

ทั้งหมด|ปริญญาตรี|ปริญญาโท

ข่าวประกาศ

  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศด่วน สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ติดต่อทำบัตรนักศึกษา (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   21 ตุลาคม 2557
 2.เข้าสู่ระบบรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (Online) 2/2557 (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   บัณฑิตวิทยาลัย   วันที่ประกาศ   17 ตุลาคม 2557
 3.ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำภาคเรียนที่ 2/2557 (ด่วนที่สุด)

* อ่านรายละเอียดและดาวโหลดใบสมัครปริญญาเอก ประจำภาคเรียนที่ 2/2557
ประกาศโดย   บัณฑิตวิทยาลัย   วันที่ประกาศ   17 ตุลาคม 2557
 4.แจ้งข้อมูลนักศึกษา ภาคปกติ ที่ค้างชำระค่าลงทะเบียน ประจำปีการศึกษา 1/2557 (ด่วนที่สุด)

 


ตรวจสอบรายชื่อคนค้างชำระค่าลงทะเบียน
ครุศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาการจัดการ
วิทยาลัยนานาชาติและการท่องเที่ยว
นิติศาสตร์
พยาบาลศาสตร์

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   10 ตุลาคม 2557
 5.ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   8 ตุลาคม 2557
 6.วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา แก้เกรด I ประจำปีการศึกษา 2/2556 (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   30 กันยายน 2557
 7.ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2557 (ด่วนที่สุด)

* ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา (สำหรับนักศึกษาภาคปกติ 2/57)
* ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) สำหรับนักศึกษาเข้าศึกษาปี 2553-2556 ประจำภาคเรียนที่ 2/2557
* ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) สำหรับนักศึกษาที่เข้าปี 2557
ประกาศโดย   บัณฑิตวิทยาลัย   วันที่ประกาศ   27 กันยายน 2557
 8.ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 2/2557 (ด่วนที่สุด)

* อ่านรายละเอียดและดาวโหลดใบสมัครปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 2/2557
ประกาศโดย   บัณฑิตวิทยาลัย   วันที่ประกาศ   19 กันยายน 2557
 9.ให้ตัวแทนนักศึกษา ภาคปกติ และ ภาคกศ.บท. ชั้นปีที่ 1 รหัส 57 ทุกกลุ่มเรียน มารับคู่มือนักศึกษา (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   17 กันยายน 2557
 10.ประกาศเรื่องการลงทะเบียนหลักสูตร TQF นักศึกษารหัส 56 และ 57 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   3 กันยายน 2557
 11.กำหนดการตามปฏิทินวิชาการของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 1/2557 (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   2 กันยายน 2557
 12.กำหนดการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 / 2557 ระหว่างวันที่ 1 – 30 กันยายน 2557 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   28 สิงหาคม 2557
 13.กำหนดการทำบัตรนักศึกษา ภาค กศ.บท. รุ่น 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2557 (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   22 สิงหาคม 2557
 14.ยกเลิกรายวิชาที่นักศึกษาลงผิดหลักสูตร (ด่วนที่สุด)
เนื่องจาก ตามมติการประชุมกรรมการบริหารวิชาการ
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557
ไม่อนุญาตให้นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรที่พัฒนาตามกรอบมาตรฐานอุดมศึกษา
(TQF-รหัสรายวิชาขึ้นด้วยตัวอักษร) ขอลงทะเบียนสมทบเรียนในรายวิชาหลักสูตรเก่า (รหัสรายวิชาตัวเลข)
ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาต่อมาตรฐานการศึกษาของนักศึกษา
สำนักส่งเสริมฯ จึงดำเนินการถอนรายวิชาที่นักศึกษาลงผิด ดังรายวิชาและรายชื่อตามเอกสารแนบ
ดูเอกสารแนบรายชื่อนักศึกษาที่ลงผิดรายวิชา
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   21 สิงหาคม 2557
 15.ปฏิทินวิชาการหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 (ด่วนที่สุด)

* ปฏิทินวิชาการหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 1/2557
ประกาศโดย   บัณฑิตวิทยาลัย   วันที่ประกาศ   20 สิงหาคม 2557
 16.ประกาศผลการยกเว้นการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษฯ และคอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 (ด่วนที่สุด)

* อ่านรายละเอียดและตรวจสอบเอกสาร
ประกาศโดย   บัณฑิตวิทยาลัย   วันที่ประกาศ   20 สิงหาคม 2557
 17.ตารางเทียบโอนรายวิชา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ด่วนที่สุด)ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   18 สิงหาคม 2557
 18.รายชื่อนักศึกษาใหม่ ภาคกศ.บท. ศูนย์สุราษฎร์ธานี รุ่น 17 และ ศูนย์เกาะสมุย รุ่น 13 (ด่วนที่สุด)

ศูนย์สุราษฎร์ธานี รุ่น17
คณะมนุษยศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
คณะนิติศาสตร์
คณะวิทยาลัยนานาชาติและการท่องเที่ยว

ศูนย์เกาะสมุย รุ่น13
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาลัยนานาชาติและการท่องเที่ยว

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   5 สิงหาคม 2557
 19.ประกาศจากฝ่ายทะเบียน ด่วนที่สุด (ด่วนที่สุด)
ให้ลงทะเบียนวิชา SBI0101 ชีววิทยา1 ใหม่ เนื่องจากอาจารย์ผู้สอนไม่อนุญาตให้ลงทะเบียน
5507508001202 นางสาวกานต์พิชยา โรจนะ
5507508001209 นางสาวนิลรัตน์ พุกกะรัตน์
5507508001211 นางสาวเนตรนภิส คงทอง
5507508001222 นางสาวรจนา สวิงรัมย์
5507508001245 นางสาวอรอุมา ทองจิตร์
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   30 กรกฏาคม 2557
 20.ประกาศจากฝ่ายทะเบียน เรื่องรายวิชาลงทะเบียน เพิ่มเติม (ด่วนที่สุด)
ให้เลือกเรียนรายวิชา GED1003 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน SEC N49 ใหม่ เนื่องจาก SECTION ที่ลงเรียนที่สมุยไม่อนุญาติให้ลงเรียนครับ
5704059001105 นายจิตตพันธ์ ศรีละมุล
5707003001247 นายสุทิวัส อาวะภาค
5707003001409 นายคุณากร มากลับ
5707003001457 นางสาวอาภากร แซ่ลิ้ม
5707508001151 นางสาวอนงนุช เจริญสุข
5712108001123 นางสาวเบญจมาศ เลศการณ์
5712108001130 นางสาววิไลวรรณ แก้วศรี
5712108001139 นางสาวสุรีรัตน์ มาศโอสถ
5712108001140 นางสาวสุวนุช เกตุหนู
5712108001147 นางสาวอินทิรา สุขอ้น
5712415001337 นายวิษณุ จันทร์ช่วยนา
5713087001246 นายวัชริทร์ ทองโสม
5715067001117 นางสาวธัญญาเรศ รักกะเปา
5716072001751 นางสาวอาธิตยา ทีปะปาล

ให้เลือกเรียนรายวิชา GED3001 วีถีโลก SEC N01 ใหม่ เนื่องจาก SECTION ที่ลงเรียนที่สมุยไม่อนุญาติให้ลงเรียนครับ
5612091001021 นางสาวศิริวิมล หิ้นนั้น
5612091001051 นางสาวอภิญญา สุขสวัสดิ์
5712091001148 นางสาวอนุสรณ์ มุขสุข
5712099001127 นางสาวแพรวพรรณ เดชนาวา
5712099001238 นางสาววราภรณ์ ทับไทร
5712108001205 นางสาวจันทกานต์ เกื้อบุตร
5713087001423 นางสาวธาราทิพย์ มากจุ้ย
5713087001561 นางสาวเสาวลักษณ์ เทพชิต
5713087001638 นางสาวพรศศิรัตน์ กาญจันทร์ดี
5713087001662 นายอนุสรณ์ สุขแสน

ให้เลือกเรียนรายวิชา GED3001 วีถีโลก SEC N07 ใหม่ เนื่องจาก SECTION ที่ลงเรียนที่สมุยไม่อนุญาติให้ลงเรียนครับ
5612092001077 นายสรศักดิ์ สิทธิฤทธิ์
5612108001052 นางสาวสุธินี รุ่งแดง
5707003001115 นางสาวทริกา คงสถิตย์
5707003001458 นางสาวกมลชนก ชูจร
5707003001459 นางสาวบุษบา ช่วยพรหม
5712526001247 นางสาวสุวภัทร ศรีแสง
5713087001217 นายทวีพร นาคกลัด
5713087001249 นายศรราม เส้งเซ่ง
5715020001243 นางสาวอรนุช วรรณคีรี
5716072001126 นางสาวพรศิริ เพ็ชรเกตุ
5716072001402 นายกฤษณะ สุขขี
5716072001415 นางสาวณัฐธิดา เรืองฤทธิ์สุทธิรักษ์
5727208001208 นางสาวฐิติรัตน์ สุขด้วง
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   24 กรกฏาคม 2557
 21.ประกาศจากฝ่ายทะเบียน เรื่องลงทะเบียนรายวิชา (ด่วนที่สุด)
ให้เลือกเรียนรายวิชา GED2004 สุนทรียศาสตร์ SEC N14 ใหม่ เนื่องจาก SECTION ที่ลงเรียนที่สมุยไม่อนุญาติให้ลงเรียนครับ
5615072001064 นายสุราษฎร์ วันธุรัตน์
5704106001350 นางสาวหทัยชนก สุขเกิด
5705109001126 นายสมพล ใหญ่บก
5705109001129 นายเสกสรร ทองสงค์
5707508001123 นางสาวปาริฉัตร อักษรสม
5712108001205 นางสาวจันทกานต์ เกื้อบุตร
5712415001240 นางสาวสาลินี มะลิวงศ์
5712415001248 นายอภิสิทธิ์ พลัดบุญทอง
5712526001233 นายรณชัย อยู่พิทักษ์
5713087001166 นายทวีวุฒิ โต๊ะหลี
5727208001127 นางสาวภัทราวดี จันทร์ทอง

ให้เลือกเรียนรายวิชา GED2004 สุนทรียศาสตร์ SEC N13 ใหม่ เนื่องจาก SECTION ที่ลงเรียนที่สมุยไม่อนุญาติให้ลงเรียนครับ
5607003001247 นายกนกพล เกตุทอง
5616072001394 นางสาวเอมมิกา นุ่นอ่อน
5616072001436 นางสาวนัชชา เศรษฐมาน
5704106001203 นางสาวขวัญฤดี สีเมือง
5704107001148 นายวีระพล ชมจันทร์
5707508001113 นายนัทธมน ภูกิตติกุล
5712092001125 นางสาวปริยฉัตร สุขแพ
5712099001355 นางสาวปวีณ์สุดา ทองขาว
5713087001638 นางสาวพรศศิรัตน์ กาญจันทร์ดี
5713087001662 นายอนุสรณ์ สุขแสน

ให้เลือกเรียนรายวิชา GED1003 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน SEC N48 ใหม่ เนื่องจาก SECTION ที่ลงเรียนที่สมุยไม่อนุญาติให้ลงเรียนครับ
5704106001334 นางสาวรัชนก สุขชล
5704107001260 นายอภิสิทธิ์ มากทอง
5707003001338 นายรัตติ แท่นทอง
5707513001108 นางสาวจันทิมา ชูแก้ว
5707513001119 นางสาวพจวรรณ์ เกตุกุล
5707513001128 นางสาวศิรประภา โรยร่วง
5707513001136 นางสาวสุทธิดา ทองตากรณ์
5707881001425 นายปัญญาวุฒิ แสนภักดี
5707881001432 นางสาวรัชนีย์กร สุภาพร
5712099001339 นางสาวศราณี แช่มไล่
5712108001425 นายพุทธินันท์ ศรีคิรินทร์
5716072001350 นางสาวสุวนันท์ คงเดิม
5718505001108 นายธนรัชต์ วิทยาเศรษฐกุล
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   24 กรกฏาคม 2557
 22.ประกาศผลสอบเข้าเป็นนักศึกษา ภาคกศ.บท. ภาคเรียนที่ 1/2557 ศูนย์สุราษฎร์ธานี และ เกาะสมุย (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   23 กรกฏาคม 2557
 23.ปฏิทินวิชาการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   15 กรกฏาคม 2557
 24.ประกาศจากฝ่ายทะเบียน ด่วน (ด่วนที่สุด)

นักศึกษาสามารถเข้าดูหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้ที่ http://regis.sru.ac.th/lged.pdf


ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   8 กรกฏาคม 2557
 25.ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 (ด่วนที่สุด)

* ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา (สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่1/57)
* ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) สำหรับนักศึกษาเข้าศึกษาปี 2552-2556
* ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคปกติ) ทั้งนักศึกษาใหม่และนักศึกษาปัจจุบัน (เปลี่ยนแปลง)
ประกาศโดย   บัณฑิตวิทยาลัย   วันที่ประกาศ   12 พฤษภาคม 2557
 26.กำหนดการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 / 2556 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   19 พฤศจิกายน 2556
 27.รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประเภทสอบตรง ปีการศึกษา 2557 (ด่วนที่สุด)
รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประเภทสอบตรง ปีการศึกษา 2557
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   5 พฤศจิกายน 2556
 28.ประกาศ การแต่งกายนักศึกษา ภาคปกติ (ด่วนที่สุด)
มหาวิทยาลัยจะรับติดต่อนักศึกษา ภาคปกติ
ที่แต่งกายชุดนักศึกษาถูกระเบียบเท่านั้น

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   22 ตุลาคม 2556
 29.ประกาศ การลงทะเบียน นักศึกษา ภาคปกติ (ด่วนที่สุด)
1. ทางมหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนวิชาอื่น (แม้จะเป็นการสมทบภาค กศ.บท.) พร้อมวิชาฝึก ประสบการณ์/สหกิจ/หลักวิชาชีพการกฎหมาย/ศิลปะนิพนธ์ หากตรวจสอบพบในภายหลังทางทางมหาวิทยาลัยจะถอนรายวิชาดังกล่าวออก
2. นักศึกษาภาคปกติ ลงทะเบียนได้สูงสุด 21 นก.เท่านั้น แม้จะเป็นกรณีที่นักศึกษา ติด E หรือ W
3. นักศึกษาที่จะลงรายวิชานอกจากแผนการเรียน ต้องบันทึกข้อความขอสำรองที่นั่ง โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้อน ก่อนยื่นบันทึกข้อความที่ สำนักส่งเสริมวิชาการฯเพื่อสำรองที่นั่ง ซึ่งจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับจำนวนห้องเรียนด้วย ซึ่งต้องไม่เกินความจุของห้องเรียน

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   22 ตุลาคม 2556
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2009   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน & บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี