เมนูหลัก

ทั้งหมด|ปริญญาตรี|ปริญญาโท

ข่าวประกาศ

  ประกาศเรื่อง
 1.มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประเภทรับตรง ปีการศึกษา 2560 (ด่วนที่สุด)


ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   13 กันยายน 2559
 2.รายงานผลสรุปจำนวนบัณฑิตเข้าซ้อม พระราชทานปริญญาบัตร รายวัน คณะครุศาสตร์ วันที่ 13 กันยายน 2559 (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   13 กันยายน 2559
 3.ประกาศให้ นักศึกษา ปี 1 ภาคปกติ รหัส 59 ทุกคน เข้าประเมินประสิทธิภาพกระบวนการรับนักศึกษาใหม่ (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   12 กันยายน 2559
 4.รายชื่อบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2559 (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   31 สิงหาคม 2559
 5.ประกาศสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคฤดูร้อน 2558 (ด่วนที่สุด)

*อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบประมวลความรู้
ประกาศโดย   laongdao   วันที่ประกาศ   31 สิงหาคม 2559
 6.ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือน มกราคม - สิงหาคม ประจำปีการศึกษา 2559 (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   31 สิงหาคม 2559
 7.กำหนดการทำบัตรนักศึกษาใหม่ ภาค กศ.บท. รุ่น 19 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   24 สิงหาคม 2559
 8.ประกาศผลการเทียบโอนเพื่อยกเว้นการเรียนระดับปริญญาโท ประจำปีภาคเรียนที่ 1/2559 (ด่วนที่สุด)

* ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับการยกเว้นการเรียนราย ประจำภาคเรียนที่ 1/2559
ประกาศโดย   laongdao   วันที่ประกาศ   17 สิงหาคม 2559
 9.รายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 (GED) : ภาคเรียนที่ 1/2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   9 สิงหาคม 2559
 10.รายชื่อนักศึกษาใหม่ ภาค กศ.บท. ศูนย์สุราษฎร์ธานี และ ศูนย์เกาะสมุย ประจำปีการศึกษา 2559 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   9 สิงหาคม 2559
 11.ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2559 (ด่วนที่สุด)

* ปฏิทินวิชาการสําหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1/2559
* ปฏิทินวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) สำหรับนักศึกษาเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2557 – 2559 ประจำภาคเรียนที่ 1/2559
* ปฏิทินวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาปี 2555 – 2556 ที่ศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรและกำลังดำเนินการจัดทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ค้นคว้าอิสระ ประจำภาคเรียนที่ 1/2559
* ปฏิทินวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาปี 2555 – 2556 ที่ศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรและกำลังดำเนินการจัดทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ค้นคว้าอิสระ ประจำภาคเรียนที่ 2/2559
ประกาศโดย   laongdao   วันที่ประกาศ   30 กรกฏาคม 2559
 12.ปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคกศ.บท. ทุกศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 1/2559 (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   27 กรกฏาคม 2559
 13.ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินดำเนินงานวิชาการของนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   26 กรกฏาคม 2559
 14.รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ดุษฎีบัณฑิต (ป.เอก) และมหาบัณฑิต (ป.โท) ประจำปี 2559 (ด่วนที่สุด)

* หนังสือแจ้งเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี พ.ศ. 2559
* รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรสำหรับดุษฎีบัณฑิต (ป.เอก)และมหาบัณฑิต (ป.โท)
* กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2559
* แบบตอบรับเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี พ.ศ. 2559
* ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนบัณฑิต
* ใบสั่งจองชุดครุย
* ใบสั่งจองภาพ
* ใบสมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย
ประกาศโดย   laongdao   วันที่ประกาศ   29 มิถุนายน 2559
 15. ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคเรียน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2558 (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   29 เมษายน 2559
 16.สรุปจำนวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2/2558 (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   29 มกราคม 2559
 17.ระเบียบการเก็บค่าธรรมเนียม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2558 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   2 พฤศจิกายน 2558
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2016   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน & บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี