เมนูหลัก

ทั้งหมด|ปริญญาตรี|ปริญญาโท

ข่าวประกาศ

  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 2/2557 (ด่วนที่สุด)

* อ่านรายละเอียดและตรวจสอบรายชื่อ
ประกาศโดย   บัณฑิตวิทยาลัย   วันที่ประกาศ   18 ธันวาคม 2557
 2.นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเพิ่ม สำรองที่นั่ง เปิดพิเศษ สมทบเรียน (ด่วนที่สุด)
แจ้งเพื่อทราบและดำเนินการสำหรับนักศึกษาที่ขออนุญาตสมทบเรียน 2/2557
------------------------------------------------------------------
• นักศึกษาที่ขอสมทบเรียนกับภาค ปกติ ให้ลงทะเบียน เลือกวิชาและ SEC.
ตามที่ได้ขออนุญาตไว้และดำเนินการยืนยันการลงทะเบียนให้เรียบร้อย
• นักศึกษาที่ขอสมทบเรียนกับภาค กศ.บท. และขอสอบนอกตาราง ให้เข้า ไปตรวจรายการลงทะเบียน ของตนเองว่ามีวิชาที่ขออนุญาตถูกต้อง*** ไม่ต้องดำเนินการลงทะเบียนซ้ำ***
------------------------------------------------------------------

• นักศึกษาที่ขอสมทบเรียนรายวิชา GED และ ไม่อนุญาต เนื่องจากเป็น รายวิชาที่เปิดจำกัดจำนวนกรณีนักศึกษาตกค้าง หรือนักศึกษาปี 4 ที่จะสำเร็จการศึกษาไม่สามารถ ลงได้ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาเป็นรายบุคคล • นักศึกษาที่ขอสมทบเรียนรายวิชาเลือกเสรี (ภาคปกติ) sec. ขึ้นต้นด้วย X ไม่อนุญาต เนื่องจากเป็นรายวิชาเปิดจำกัดจำนวน
------------------------------------------------------------------

• นักศึกษาที่ขอสมทบในรายวิชาที่มี sec. ขึ้นต้นด้วย P ไม่อนุญาตทุกรณี เนื่องจากเป็นการเปิดพิเศษ ซึ่งผู้ขอต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนด (รายวิชาไม่ เปิดสอน/เป็นวิชาสุดท้ายเพื่อสำเร็จการศึกษา/เปิดได้เพียงคนละ 1 วิชาเท่านั้น
ข้อจำกัดอื่นๆ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่จะพิจารณาให้ถูกต้องตามระเบียบฯ)
------------------------------------------------------------------

• กรณีมีปัญหาไม่สามารถลงทะเบียนได้ ให้นำเอกสารส่วนท้ายสำหรับยืนยันติดต่อเจ้าหน้าที่ฯ

เพื่อความถูกต้องของการลงทะเบียน ให้นักศึกษาตรวจสอบรายการ ลงทะเบียนของตนเองในระบบ หากไม่มีรายวิชาในรายการลงทะเบียน ถือว่าการลงทะเบียนนั้นไม่สมบูรณ์
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   17 ธันวาคม 2557
 3.ประกาศจากคณะวิทยาการจัดการ (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   16 ธันวาคม 2557
 4.ประกาศ เรื่องการเพิ่ม รายวิชา และสำรองที่นั่ง เปิดพิเศษ (ด่วนที่สุด)

ให้นักศึกษาที่ยื่นเรื่องเพิ่มรายวิชา สำรองที่นั่ง หรือ เปิดพิเศษ
นักศึกษาจะสามารถดำเนินการเพิ่มรายวิชาในระบบได้
………………………………………………………………………………...
ในวันที่ 17 ธันวาคม 2557
เวลา 13.00 น เป็นต้น
………………………………………………………………………...
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   16 ธันวาคม 2557
 5.ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนพฤศจิกายน ประจำปีการศึกษา 2557 (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   2 ธันวาคม 2557
 6.รายวิชาเลือกเสรี ประจำปีการศึกษา 2/2557 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   1 ธันวาคม 2557
 7.ประกาศการลงทะเบียน 2/2557 (ด่วนที่สุด)
ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เรื่องการลงทะเบียน 2/2557
----------------------------------------------------------------------------------------
1. การลงทะเบียนมีกำหนดการตั้งแต่ 1-15 ธันวาคม 2557
----------------------------------
2. นักศึกษาที่จะลงทะเบียนรายวิชาเลือกเสรีให้ดูได้จาก section ขึ้นต้น
ด้วย X.... เท่านั้น และจะไม่มีการเปิดที่นั่งเพิ่ม (ในกรณีที่นักศึกษาลงไม่ถึง 20
คน ทางมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เปิดรายวิชาดังกล่าว)
-----------------------------------
3. นักศึกษาที่จะลงทะเบียนรายวิชา เลือกGED..ให้ดูได้จาก section ขึ้นต้น
ด้วย N9.... เท่านั้น (ในกรณีที่นักศึกษาลงไม่ถึง 20 คน ทางมหาวิทยาลัย
ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เปิดรายวิชาดังกล่าว)
------------------------------------
4. การขอเพิ่มรายวิชาในกรณีที่นั่งสำรองเต็ม(สมทบกลุ่มเรียนอื่น) ให้นักศึกษา
ปฏิบัติดังนี้
4.1 ติดต่อขอรับคำร้องในวันที่ 16 ธันวาคม 2557
4.2 ให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2557
-------------------------------------
5. การเปิดพิเศษให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2557
และนักศึกษา 1 คนเปิดพิเศษได้ 1 รายวิชาเท่านั้น
-------------------------------------
6. หลักเกณฑ์หน่วยกิตลงทะเบียน ภาคปกติ ลงทะเบียนปกติ ได้ 22 หน่วยกิต ในกรณีติด E ลงได้ 25 หน่วยกิต
ภาค กศ.บท. ลงทะเบียนปกติ ได้ 12 หน่วยกิต ในกรณีติด E ลงได้ 15 หน่วยกิต
ประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   1 ธันวาคม 2557
 8.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 2/2557 (ด่วนที่สุด)

* อ่านรายละเอียดและตรวจสอบรายชื่อ
ประกาศโดย   บัณฑิตวิทยาลัย   วันที่ประกาศ   1 ธันวาคม 2557
 9.รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   6 พฤศจิกายน 2557
 10.ปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคกศ.บท. ประจำปีการศึกษา 2/2557 (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   5 พฤศจิกายน 2557
 11.ปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2/2557 (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   30 ตุลาคม 2557
 12.ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนตุลาคม ประจำปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ด่วนที่สุด)

>

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   30 ตุลาคม 2557
 13.ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2557 (ด่วนที่สุด)

* ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา (สำหรับนักศึกษาภาคปกติ 2/57)
* ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) สำหรับนักศึกษาเข้าศึกษาปี 2553-2556 ประจำภาคเรียนที่ 2/2557
* ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) สำหรับนักศึกษาที่เข้าปี 2557
ประกาศโดย   บัณฑิตวิทยาลัย   วันที่ประกาศ   27 กันยายน 2557
 14.ประกาศผลการยกเว้นการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษฯ และคอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 (ด่วนที่สุด)

* อ่านรายละเอียดและตรวจสอบเอกสาร
ประกาศโดย   บัณฑิตวิทยาลัย   วันที่ประกาศ   20 สิงหาคม 2557
 15.ปฏิทินวิชาการหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 (ด่วนที่สุด)

* ปฏิทินวิชาการหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู /2557
ประกาศโดย   บัณฑิตวิทยาลัย   วันที่ประกาศ   20 สิงหาคม 2557
 16.ประกาศจากฝ่ายทะเบียน ด่วน (ด่วนที่สุด)

นักศึกษาสามารถเข้าดูหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้ที่ http://regis.sru.ac.th/lged.pdf


ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   8 กรกฏาคม 2557
 17.การประเมินความพึงพอใจ การเรียนภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมออนไลน์ Speexx (ด่วนมาก)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   1 ธันวาคม 2557
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2009   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน & บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี