เมนูหลัก

ทั้งหมด|ปริญญาตรี|ปริญญาโท

ข่าวประกาศ

  ประกาศเรื่อง
 1.เปลี่ยนแปลงวันสอบปลายภาค เทอม 2/2557 (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   25 กุมภาพันธ์ 2558
 2.ประกาศสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 2/2557 (ด่วนที่สุด)

*อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบประมวลความรู้
*ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ประจำภาคเรียนที่ 1/2558
ประกาศโดย   บัณฑิตวิทยาลัย   วันที่ประกาศ   22 กุมภาพันธ์ 2558
 3.ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1/2558 (ด่วนที่สุด)

* อ่านรายละเอียดและดาวโหลดใบสมัครปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1/2558
ประกาศโดย   บัณฑิตวิทยาลัย   วันที่ประกาศ   22 กุมภาพันธ์ 2558
 4.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้พื้นฐาน และสอบวิชาเฉพาะทาง นักศึกษาภาคปกติ ประเภทรับตรง 2558 (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   21 กุมภาพันธ์ 2558
 5.สรุปจำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา แยกตามสาขา และคณะ ประจำปีการศึกษา 2556 , 2557 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   11 กุมภาพันธ์ 2558
 6.เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2557 (ด่วนที่สุด)

* ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา (สำหรับนักศึกษาภาคปกติ 2/57)
* ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) สำหรับนักศึกษาเข้าศึกษาปี 2553-2556 ประจำภาคเรียนที่ 2/2557
* เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) สำหรับนักศึกษาที่เข้าปี 2557
ประกาศโดย   บัณฑิตวิทยาลัย   วันที่ประกาศ   10 กุมภาพันธ์ 2558
 7.ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือน มกราคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   3 กุมภาพันธ์ 2558
 8.เข้าสู่ระบบรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (Online) 1/2558 (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   บัณฑิตวิทยาลัย   วันที่ประกาศ   26 มกราคม 2558
 9.ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำภาคเรียนที่ 1/2558 (ด่วนที่สุด)

* อ่านรายละเอียดและดาวโหลดใบสมัครปริญญาเอก ประจำภาคเรียนที่ 1/2558
ประกาศโดย   บัณฑิตวิทยาลัย   วันที่ประกาศ   16 มกราคม 2558
 10.กำหนดการและข้อกำหนดในการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 / 2557 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   14 มกราคม 2558
 11.รายละเอียดของรายวิชา GED รายวิชาศึกษาทั่วไป (Course Specification) ประจำปีการศึกษา 2/2557 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   14 มกราคม 2558
 12.นักศึกษาที่มียอดค้างชำระ ให้ติดต่อที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดังรายชื่อต่อไปนี้ (ด่วนที่สุด)
5507909001202 นางสาวกฤษณา ห้วยลึก
5507909001212 นางสาวทิภาพร คงชนะ
5507909001215 นางสาวนิตยา หมั่นค้า
5507909001217 นางสาวพรพิมล เกิดสุข
5507909001239 นางสาวสุรีลักษณ์ ด้วงอ่อน
5407013001024 นายเปรมณภัทรกรณ์ อ้วนนวล
5407013001049 นางสาวสุธาสินี รวยร่ำ
5407013001051 นางสาววัชรี ศรีสมาน
5407013001056 นางสาวชลินธร เหมหมัด
5407013001057 นางสาวกมลทิพย์ รักขพันธ์
5215020001006 นางสาวสุนิสา พินิจ
5407013001078 นางสาวนรีบุญ บุญมี
5407013001107 นายอิสระพงษ์ วงค์คม
5407013001115 นายพิชญพัฒน์ หนูน้อย
5407013001119 นายวาทิต วงศ์ทอง
5407113001011 นางสาวพรพิรุณ ขุนชิต
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   29 ธันวาคม 2557
 13.ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือน ธันวาคม 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   26 ธันวาคม 2557
 14.เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ นักศึกษาปกติ และ ภาคกศ.บท. ประจำปีการศึกษา 2/2557 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   25 ธันวาคม 2557
 15.ประกาศจากคณะวิทยาการจัดการ (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   16 ธันวาคม 2557
 16.รายวิชาเลือกเสรี ประจำปีการศึกษา 2/2557 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   1 ธันวาคม 2557
 17.รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   6 พฤศจิกายน 2557
 18.ปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคกศ.บท. ประจำปีการศึกษา 2/2557 (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   5 พฤศจิกายน 2557
 19.ปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2/2557 (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   30 ตุลาคม 2557
 20.การประเมินความพึงพอใจ การเรียนภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมออนไลน์ Speexx (ด่วนมาก)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   1 ธันวาคม 2557
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน & บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี