เมนูหลัก

ทั้งหมด|ปริญญาตรี|ปริญญาโท

ข่าวประกาศ

  ประกาศเรื่อง
 1. รายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 (GED) : ภาคเรียนที่ 3/2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   26 พฤษภาคม 2559
 2.กำหนดการและข้อกำหนดในการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3/2558 (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   26 พฤษภาคม 2559
 3.แจ้งข้อมูลการทำบัตรนักศึกษาใหม่ ปี1 รหัส59 ทุกคน ปีการศึกษา 2559 (ด่วนที่สุด)

แจ้งข้อมูลการทำบัตรนักศึกษาใหม่ ปี1 รหัส59 ทุกคน ปีการศึกษา 2559
ในระหว่างวันที่ 4 - 6 ก.ค. 2559 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ.หอประชุมวชิราลงกรณ

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   25 พฤษภาคม 2559
 4.ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน วัดความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   25 พฤษภาคม 2559
 5. ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   24 พฤษภาคม 2559
 6.ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือน เมษายน 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   24 พฤษภาคม 2559
 7.ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   23 พฤษภาคม 2559
 8.ประกาศรายชื่อ คณะพยาบาลศาสตร์ (เพิ่มเติม) ให้นางสาว 402091 นางสาวจุวัยดี้ ชมเข้า (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   18 พฤษภาคม 2559
 9.ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบและห้องสอบ วัดความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ สอบวันที่ 19 พ.ค. 2559 (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   14 พฤษภาคม 2559
 10.ติดต่อฝ่ายทะเบียนด่วน เรื่องลงทะเบียนรายวิชา (ด่วนที่สุด)
5519505001330 นางสาวสุชาดา คงวิจิตร
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   10 พฤษภาคม 2559
 11. ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคเรียน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2558 (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   29 เมษายน 2559
 12.ประกาศสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 2/2558--ลำลอง (ด่วนที่สุด)

*อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบประมวลความรู้
*ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ประจำภาคเรียนที่ 2/2558
*ตรวจสอบห้องสอบประมวลความรู้ ประจำภาคเรียนที่ 2/2558
ประกาศโดย   laongdao   วันที่ประกาศ   29 เมษายน 2559
 13.การเรียนการสอนชดเชย ภาคเรียนที่ 3/2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี คลิกดูประกาศ (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   27 เมษายน 2559
 14.ปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคปกติ และ ภาคกศ.บท. ประจำภาคเรียนที่ 3/2558 และเทอม 1/2559 (ด่วนที่สุด)


ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   20 เมษายน 2559
 15.เข้าสู่ระบบรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท (Online) 1/2559 (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   laongdao   วันที่ประกาศ   1 เมษายน 2559
 16.ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1/2559 (ด่วนที่สุด)

* อ่านรายละเอียดและดาวโหลดใบสมัครปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1/2559
ประกาศโดย   Laongdao   วันที่ประกาศ   24 มีนาคม 2559
 17.ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3/2558 (ด่วนที่สุด)

* ปฏิทินวิชาการสําหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาปี 2554 – 2556 ที่ศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรและกําลังดําเนินการจัดทําดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และภาคนิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจําภาคเรียนที่ 3/2558
* เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการสําหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาปี 2557 - 2558 ประจําภาคเรียนที่ 3/2558
ประกาศโดย   laongdao   วันที่ประกาศ   22 มีนาคม 2559
 18.ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๕๙ (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   26 กุมภาพันธ์ 2559
 19.สรุปจำนวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2/2558 (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   29 มกราคม 2559
 20.ดาวน์โหลด :: แผนการจัดการเรียนรู้ และ เอกสารการเรียนรู้ :: (ด่วนที่สุด)
ดาวน์โหลด :: แผนการจัดการเรียนรู้ และ เอกสารการเรียนรู้ ::
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านการป้องกันการทุจริต


ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   21 มกราคม 2559
 21.ประกาศปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 (ด่วนที่สุด)

* ปฏิทินวิชาการสําหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาปี 2554 – 2556 ที่ศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรและกําลังดําเนินการจัดทําดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และภาคนิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจําภาคเรียนที่ 2/2558
* ปฏิทินวิชาการสําหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจําภาคเรียนที่ 2/2558
* ปฏิทินวิชาการสําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2557 - 2558 ประจําภาคเรียนที่ 2/2558
ประกาศโดย   laongdao   วันที่ประกาศ   8 ธันวาคม 2558
 22.ระเบียบการเก็บค่าธรรมเนียม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2558 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   2 พฤศจิกายน 2558
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2016   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน & บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี