เมนูหลัก

ทั้งหมด|ปริญญาตรี|ปริญญาโท

ข่าวประกาศ

  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการเปิดบัญชีและทำบัตรนักศึกษา ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 รหัส 58 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ด่วนที่สุด)


ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   8 กรกฏาคม 2558
 2.ประกาศ (ด่วนที่สุด)
ให้นักศึกษา กลุ่ม สฎ1626.071การทอ่งเที่ยว และนักศึกษาที่เรียนสทบ
ที่เรียนรายวิชา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้าน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว Section S01 อาจารย์ผู้สอน อาจารย์จุฑาพร อินทะสะระ <จุฑาพร อินทะสะระ>
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   5 กรกฏาคม 2558
 3.ประกาศผลสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 3/2557 (ด่วนที่สุด)

*ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่าน
ประกาศโดย   บัณฑิตวิทยาลัย   วันที่ประกาศ   3 กรกฏาคม 2558
 4.กำหนดการและข้อกำหนดในการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3 / 2557 (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   2 กรกฏาคม 2558
 5.ประกาศ (ด่วนที่สุด)
ประกาศนักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ให้เข้าตรวจสอบข้อมูล
และให้นักศึกษาตรวจสอบรายวิชาลงทะเบียน 1/2558 ด่วน
1.นางสาวอุทัยวรรณ ศรีจันทร์
2.นางสาวนัธชนา นาคเวช
3.นางสาวกาญจน์พิศชา หนูขุนทอง
4.นางสาวกัลย์สุดา เหมทานนท์ (ติดต่อฝ่ายทะเบียนฯด่วน!)
5.นางสาวจิราพร คงทอง
6.นางสาวอาภัสรา กล่อมกลั่น
7.นายจักรินทร์ เจริญจิตร
8.นายจักรกฤษ แฐ่เตียว
9.นายรุจจิโรจน์ ศิริวณิชชานนท์
10.นางสาวพนิดา รอดศิริ
11.นายผดุงเกียรติ สารวัตร
12.นางสาวญานิสา ทิพย์ไข่
13.นางสาวภัทรสุดา เหมาะกิจ
14.นายวราสิทธิ์ แซ่ดั่น
15.นายกฤษณะ ชุมี
ประกาศแจ้งเพื่อทราบและดำเนินการด่วน
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   2 กรกฏาคม 2558
 6.รายวิชาเลือกเสรี 1/2558 (ด่วนที่สุด)
รายวิชาเลือกเสรี
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   1 กรกฏาคม 2558
 7.การลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/2558 (ด่วนที่สุด)
ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เรื่องการลงทะเบียน 1/2558 ของนักศึกษาภาคปกติ
----------------------------------------------------------------------------------------
1. การลงทะเบียนมีกำหนดการตั้งแต่ 1-29 กรกฎาคม 2558
----------------------------------
2. นักศึกษาที่จะลงทะเบียนรายวิชาเลือกเสรีให้ดูได้จาก section ขึ้นต้น
ด้วย X.... เท่านั้น และจะไม่มีการเปิดที่นั่งเพิ่ม (ในกรณีที่นักศึกษาลงไม่ถึง 20
คน ทางมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เปิดรายวิชาดังกล่าว)
-----------------------------------
3. นักศึกษาที่จะลงทะเบียนรายวิชา เลือกGED..ให้ดูได้จาก section ขึ้นต้น
ด้วย N9.... เท่านั้น (ในกรณีที่นักศึกษาลงไม่ถึง 20 คน ทางมหาวิทยาลัย
ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เปิดรายวิชาดังกล่าว)
------------------------------------
4. การขอเพิ่มรายวิชาในกรณีที่นั่งสำรองเต็ม (สมทบกลุ่มเรียนอื่น) / ขอเพิ่ม
หน่วยกิตมากกว่า 22 หน่วยกิต (ติด E)
ให้นักศึกษา ปฏิบัติดังนี้
4.1 ติดต่อขอรับคำร้องได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตึกกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 - 20 กรกฎาคม 2558
4.2 ให้ดำเนินการยื่นคำร้องให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2558
4.3 นักศึกษาสามารถดำเนินการลงทะเบียนเพิ่มได้หลังวันที่ 20 กรกฎาคม 2558
--------------------------------------------------------------
5. การเปิดพิเศษให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558
และนักศึกษา 1 คนเปิดพิเศษได้ 1 รายวิชาเท่านั้น
---------------------------------------------------------------------
6. หลักเกณฑ์หน่วยกิตลงทะเบียน ภาคปกติ ลงทะเบียนปกติ ได้ 22 หน่วยกิต ในกรณีติด E ลงได้ 25 หน่วยกิต

ประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   1 กรกฏาคม 2558
 8.รายละเอียดของรายวิชา GED รายวิชาศึกษาทั่วไป (Course Specification) ประจำปีการศึกษา 3/2557 (ด่วนที่สุด)


ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   1 กรกฏาคม 2558
 9.ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือน มิถุนายน 2558 (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   30 มิถุนายน 2558
 10.ประกาศรับสมัครนักศึกษหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2558 (ด่วนที่สุด)

* อ่านรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร และดาวโหลดใบสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2558
ประกาศโดย   บัณฑิตวิทยาลัย   วันที่ประกาศ   17 มิถุนายน 2558
 11.รายชื่อนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ รหัส 58 (ปี1) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   16 มิถุนายน 2558
 12.สถิติจำนวนนักศึกษา 3/2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   11 มิถุนายน 2558
 13.ประกาศปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2558 (ด่วนที่สุด)

* ปฏิทินวิชาการ 1-58 (สำหรับ นศ.ภาคพิเศษ มีรายวิชาลงทะเบียนศึกษาในชั้นเรียน)
* ปฏิทินวิชาการ 1-58 (สำหรับ นศ.ภาคปกติ).
* ปฏิทินวิชาการ 1-58 (สำหรับนักศึกษาที่กำลังดำเนินการจัดทำวิทยานิพนธ์).
ประกาศโดย   บัณฑิตวิทยาลัย   วันที่ประกาศ   12 พฤษภาคม 2558
 14.ประกาศสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 3/2557 (ด่วนที่สุด)

*อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบประมวลความรู้
*ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ประจำภาคเรียนที่ 3/2557
ประกาศโดย   บัณฑิตวิทยาลัย   วันที่ประกาศ   12 พฤษภาคม 2558
 15.เข้าสู่ระบบรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท (Online) 1/2558 (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   บัณฑิตวิทยาลัย   วันที่ประกาศ   1 พฤษภาคม 2558
 16.ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3/2557 (ด่วนที่สุด)

* ประกาศปฏิทินวิชาการ 3-57 (สำหรับนักศึกษาเข้าศึกษาปี 53 - 56)
* ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ 3-57 (สำหรับนักศึกษาเข้าศึกษาปี 57) เนื่องจากตรงกับสัปดาห์สอบ ก.พ.
ประกาศโดย   บัณฑิตวิทยาลัย   วันที่ประกาศ   19 เมษายน 2558
 17.ปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคปกติ และ ภาค กศ.บท. ประจำปีการศึกษา 3/2557 และ 1/2558 (ด่วนที่สุด)


ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   17 เมษายน 2558
 18.ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1/2558 (ด่วนที่สุด)

* อ่านรายละเอียดและดาวโหลดใบสมัครปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1/2558
ประกาศโดย   บัณฑิตวิทยาลัย   วันที่ประกาศ   22 กุมภาพันธ์ 2558
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน & บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี