เมนูหลัก

ทั้งหมด|ปริญญาตรี|ปริญญาโท

ข่าวประกาศ

  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศรับสมัครนักศึกษหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2558 (ด่วนที่สุด)

* อ่านรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร และดาวโหลดใบสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2558
ประกาศโดย   บัณฑิตวิทยาลัย   วันที่ประกาศ   17 มิถุนายน 2558
 2.รายชื่อนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ รหัส 58 (ปี1) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   16 มิถุนายน 2558
 3.ประกาศให้นักศึกษารายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อด่วน (ด่วนที่สุด)
5404107001043 นฤพล โภชนาธาร
5404107001052 เสาวณีย์ แก้วอ่อน
5404107001062 ธนศักดิ์ แสงวิศิษฎ์ภิรมย์
5404107001089 สหรัฐ สีบุตรา
5404107001107 ธนากร พิมโพสาคาม
5404107001123 ปฏิภาณ พงษ์สัมฤทธิ์
ประกาศโดย   ยุวลักษณ์ พุทธรักษา   วันที่ประกาศ   12 มิถุนายน 2558
 4.สถิติจำนวนนักศึกษา 3/2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   11 มิถุนายน 2558
 5.ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือน พฤษภาคม ประจำปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัย (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   9 มิถุนายน 2558
 6.รายละเอียดของรายวิชา GED รายวิชาศึกษาทั่วไป (Course Specification) ประจำปีการศึกษา 3/2557 (ด่วนที่สุด)


ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   22 พฤษภาคม 2558
 7.ประกาศปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2558 (ด่วนที่สุด)

* ปฏิทินวิชาการ 1-58 (สำหรับ นศ.ภาคพิเศษ มีรายวิชาลงทะเบียนศึกษาในชั้นเรียน)
* ปฏิทินวิชาการ 1-58 (สำหรับ นศ.ภาคปกติ).
* ปฏิทินวิชาการ 1-58 (สำหรับนักศึกษาที่กำลังดำเนินการจัดทำวิทยานิพนธ์).
ประกาศโดย   บัณฑิตวิทยาลัย   วันที่ประกาศ   12 พฤษภาคม 2558
 8.ประกาศสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 3/2557 (ด่วนที่สุด)

*อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบประมวลความรู้
*ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ประจำภาคเรียนที่ 3/2557
ประกาศโดย   บัณฑิตวิทยาลัย   วันที่ประกาศ   12 พฤษภาคม 2558
 9.เข้าสู่ระบบรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท (Online) 1/2558 (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   บัณฑิตวิทยาลัย   วันที่ประกาศ   1 พฤษภาคม 2558
 10.ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3/2557 (ด่วนที่สุด)

* ประกาศปฏิทินวิชาการ 3-57 (สำหรับนักศึกษาเข้าศึกษาปี 53 - 56)
* ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ 3-57 (สำหรับนักศึกษาเข้าศึกษาปี 57) เนื่องจากตรงกับสัปดาห์สอบ ก.พ.
ประกาศโดย   บัณฑิตวิทยาลัย   วันที่ประกาศ   19 เมษายน 2558
 11.ปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคปกติ และ ภาค กศ.บท. ประจำปีการศึกษา 3/2557 และ 1/2558 (ด่วนที่สุด)


ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   17 เมษายน 2558
 12.ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1/2558 (ด่วนที่สุด)

* อ่านรายละเอียดและดาวโหลดใบสมัครปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1/2558
ประกาศโดย   บัณฑิตวิทยาลัย   วันที่ประกาศ   22 กุมภาพันธ์ 2558
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน & บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี