เมนูหลัก

ทั้งหมด|ปริญญาตรี|ปริญญาโท

ข่าวประกาศ

  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   23 กรกฏาคม 2559
 2.ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2559 (ด่วนที่สุด)

* อ่านรายละเอียดและดาวโหลดใบสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศโดย   Laongdao   วันที่ประกาศ   22 กรกฏาคม 2559
 3.Flowchart ขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   10 กรกฏาคม 2559
 4.รายชื่อบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2559 (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   8 กรกฏาคม 2559
 5.นักศึกษาภาคปกติ ปี1 รหัส59 ที่ยังไม่ได้ทำบัตรนักศึกษา ให้ติดต่อ ธนาคารกรุงไทย สาขาขุนทะเล (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   6 กรกฏาคม 2559
 6.ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือน มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   5 กรกฏาคม 2559
 7.ให้นักศึกษาทุกชั้นปี ตรวจสอบตารางเรียนและลงทะเบียน เพิ่ม-ถอน รายวิชา ประจำภาคเรียนที่ 1/2559 (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   1 กรกฏาคม 2559
 8.รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ดุษฎีบัณฑิต (ป.เอก) และมหาบัณฑิต (ป.โท) ประจำปี 2559 (ด่วนที่สุด)

* หนังสือแจ้งเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี พ.ศ. 2559
* รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรสำหรับดุษฎีบัณฑิต (ป.เอก)และมหาบัณฑิต (ป.โท)
* กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2559
* แบบตอบรับเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี พ.ศ. 2559
* ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนบัณฑิต
* ใบสั่งจองชุดครุย
* ใบสั่งจองภาพ
* ใบสมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย
ประกาศโดย   laongdao   วันที่ประกาศ   29 มิถุนายน 2559
 9. ประกาศรหัสประจำตัวนักศึกษาและกลุ่มเรียน ของนักศึกษาภาคปกติ ปี 1 รหัส 59 (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   24 มิถุนายน 2559
 10. รายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 (GED) : ภาคเรียนที่ 3/2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   26 พฤษภาคม 2559
 11. ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคเรียน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2558 (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   29 เมษายน 2559
 12.การเรียนการสอนชดเชย ภาคเรียนที่ 3/2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี คลิกดูประกาศ (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   27 เมษายน 2559
 13.ปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคปกติ และ ภาคกศ.บท. ประจำภาคเรียนที่ 3/2558 และเทอม 1/2559 (ด่วนที่สุด)


ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   20 เมษายน 2559
 14.ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3/2558 (ด่วนที่สุด)

* ปฏิทินวิชาการสําหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาปี 2554 – 2556 ที่ศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรและกําลังดําเนินการจัดทําดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และภาคนิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจําภาคเรียนที่ 3/2558
* เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการสําหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาปี 2557 - 2558 ประจําภาคเรียนที่ 3/2558
ประกาศโดย   laongdao   วันที่ประกาศ   22 มีนาคม 2559
 15.สรุปจำนวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2/2558 (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   29 มกราคม 2559
 16.ดาวน์โหลด :: แผนการจัดการเรียนรู้ และ เอกสารการเรียนรู้ :: (ด่วนที่สุด)
ดาวน์โหลด :: แผนการจัดการเรียนรู้ และ เอกสารการเรียนรู้ ::
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านการป้องกันการทุจริต


ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   21 มกราคม 2559
 17.ระเบียบการเก็บค่าธรรมเนียม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2558 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   2 พฤศจิกายน 2558
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2016   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน & บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี