เมนูหลัก

ทั้งหมด|ปริญญาตรี|ปริญญาโท

ข่าวประกาศ

  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศผลการสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 2/2557 (ด่วนที่สุด)

*ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่าน
ประกาศโดย   บัณฑิตวิทยาลัย   วันที่ประกาศ   31 มีนาคม 2558
 2.ผลการสมัครสอบคัดเลือก กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   30 มีนาคม 2558
 3.ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   19 มีนาคม 2558
 4.ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา รอบพิเศษ คณะครุศาสตร์ ประจำเดือน มีนาคม 2558 (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   12 มีนาคม 2558
 5.ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   5 มีนาคม 2558
 6.ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3/2557 (ด่วนที่สุด)

* ประกาศปฏิทินวิชาการ 3-57 (สำหรับนักศึกษาเข้าศึกษาปี 53 - 56)
* ประกาศปฏิทินวิชาการ 3-57 (สำหรับนักศึกษาเข้าศึกษาปี 57)
ประกาศโดย   บัณฑิตวิทยาลัย   วันที่ประกาศ   2 มีนาคม 2558
 7.เปลี่ยนแปลงวันสอบปลายภาค เทอม 2/2557 (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   25 กุมภาพันธ์ 2558
 8.ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1/2558 (ด่วนที่สุด)

* อ่านรายละเอียดและดาวโหลดใบสมัครปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1/2558
ประกาศโดย   บัณฑิตวิทยาลัย   วันที่ประกาศ   22 กุมภาพันธ์ 2558
 9.สรุปจำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา แยกตามสาขา และคณะ ประจำปีการศึกษา 2556 , 2557 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   11 กุมภาพันธ์ 2558
 10.เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2557 (ด่วนที่สุด)

* ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา (สำหรับนักศึกษาภาคปกติ 2/57)
* ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) สำหรับนักศึกษาเข้าศึกษาปี 2553-2556 ประจำภาคเรียนที่ 2/2557
* เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) สำหรับนักศึกษาที่เข้าปี 2557
ประกาศโดย   บัณฑิตวิทยาลัย   วันที่ประกาศ   10 กุมภาพันธ์ 2558
 11.เข้าสู่ระบบรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (Online) 1/2558 (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   บัณฑิตวิทยาลัย   วันที่ประกาศ   26 มกราคม 2558
 12.ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำภาคเรียนที่ 1/2558 (ด่วนที่สุด)

* อ่านรายละเอียดและดาวโหลดใบสมัครปริญญาเอก ประจำภาคเรียนที่ 1/2558
ประกาศโดย   บัณฑิตวิทยาลัย   วันที่ประกาศ   16 มกราคม 2558
 13.รายละเอียดของรายวิชา GED รายวิชาศึกษาทั่วไป (Course Specification) ประจำปีการศึกษา 2/2557 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   14 มกราคม 2558
 14.รายวิชาเลือกเสรี ประจำปีการศึกษา 2/2557 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   1 ธันวาคม 2557
 15.ปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคกศ.บท. ประจำปีการศึกษา 2/2557 (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   5 พฤศจิกายน 2557
 16.ปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2/2557 (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   30 ตุลาคม 2557
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน & บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี