เมนูหลัก

ทั้งหมด|ปริญญาตรี|ปริญญาโท

ข่าวประกาศ

  ประกาศเรื่อง
 1.สรุปจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 1/2558 (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   25 สิงหาคม 2558
 2.ระเบียบการเก็บค่าธรรมเนียม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2558 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   25 สิงหาคม 2558
 3.ประกาศ ให้นักศึกษา ภาคปกติ และ ภาคกศ.บท. รหัส 58 ปี 1 มารับคู่มือนักศึกษา (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   21 สิงหาคม 2558
 4.ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ด่วนที่สุด)
รายวิชา ILS0306-56 วิชา การจัดการจดหมายเหตุ SEC X01

ให้ดำเนินการถอนรายวิชาด่วน และหาวิชาอื่นลงแทน

เนื่องจากไม่มีผู้สอน

คลิกตรวจสอบรายชื่อ
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   17 สิงหาคม 2558
 5.ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ด่วนที่สุด)
ติดต่อฝ่ายทะเบียน เพื่อดำเนินการถอนรายวิชา GED1004 ภาษาอังกฤษเพื่อการประยุกต์ใช้ SEC S05
ดังรายชื่อต่อไปนี้
5512108002020 นางสาวปัญญ์ชลี เสี้ยมสอน
5712108002012 นางสาววราภรณ์ อำไพเพชร
5812099002205 นายอนุวัฒน์ แซ่ด่าน
5812099002228 นายธนิศ ตองภักดี
5812099002247 นายปิยะวัฒน์ ห่อจันทร์
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   14 สิงหาคม 2558
 6.ปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคกศ.บท. ทุกศูนย์ ประจำปีการศึกษา 1/2558 (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   14 สิงหาคม 2558
 7.รายชื่อนักศึกษา ภาคกศ.บท. รหัส 58 ศูนย์สุราษฎร์ธานี และ ศูนย์เกาะสมุย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   11 สิงหาคม 2558
 8.ประกาศให้นักศึกษาใหม่ รหัส 58ทุกคน เข้าประเมินประสิทธิภาพกระบวนการรับนักศึกษาใหม่ วันที่ 5-20 ส.ค.58 (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   11 สิงหาคม 2558
 9.ติดต่อฝ่ายทะเบียนด่วน (ด่วนที่สุด)
รายวิชา MCA2025 การผลิตและจัดรายการวิทยุกระจายเสียง N01 รายวิชานี้ปิด
(อนุญาตให้ลงทะเบียน กับ ภาคกศ.บท. แทน)
5507514001113 นายธัชชัย เจริญเกียรติกุล
5507514001115 นายนครินทร์ ทองสุพล
5407043001095 นางสาวเมธิตา และซัน
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   11 สิงหาคม 2558
 10.แจ้งปิดรายวิชาเลือกเสรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   6 สิงหาคม 2558
 11.ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือน กรกฏาคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   29 กรกฏาคม 2558
 12.ติดต่อฝ่ายทะเบียนด่วน (ด่วนที่สุด)
5607043001050 : สุลักขณา จงจิตร
5607043001031 : สุวรัตน์ ขุนสอนนาม
GED4003-N22 คอมพิวเตอร์กับชีวิต
ไม่สามารถลงวิชานี้ได้ เนื่องจาก SECTION นี้ปิด
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   29 กรกฏาคม 2558
 13. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นักศึกษาภาค กศ.บท. 2558 (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   28 กรกฏาคม 2558
 14.รายชื่อดุษฎีบัณฑิต (ป.เอก )และมหาบัณฑิต (ป.โท) ที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2558 (ด่วนที่สุด)

* ตรวจสอบรายชื่อดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2558
* ดาวน์โหลดกําหนดการพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปี 2558, แบบตอบรับเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปี 2558, ใบสั่งจองชุดครุยสําหรับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต และ คู่มือการขึ้นทะเบียนบัณฑิต (รายละเอียดข้อมูลทั้งหมดอยู่ในไฟล์เดียวกัน)
ประกาศโดย   บัณฑิตวิทยาลัย   วันที่ประกาศ   24 กรกฏาคม 2558
 15.รายชื่อบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี พ.ศ. 2558 (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   23 กรกฏาคม 2558
 16.กำหนดการและข้อกำหนดในการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3 / 2557 (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   2 กรกฏาคม 2558
 17.รายชื่อนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ รหัส 58 (ปี1) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   16 มิถุนายน 2558
 18.สถิติจำนวนนักศึกษา 3/2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   11 มิถุนายน 2558
 19.ประกาศปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2558 (ด่วนที่สุด)

* ปฏิทินวิชาการ 1-58 (สำหรับ นศ.ภาคพิเศษ มีรายวิชาลงทะเบียนศึกษาในชั้นเรียน)
* ปฏิทินวิชาการ 1-58 (สำหรับ นศ.ภาคปกติ).
* ปฏิทินวิชาการ 1-58 (สำหรับนักศึกษาที่กำลังดำเนินการจัดทำวิทยานิพนธ์).
ประกาศโดย   บัณฑิตวิทยาลัย   วันที่ประกาศ   12 พฤษภาคม 2558
 20.ปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคปกติ และ ภาค กศ.บท. ประจำปีการศึกษา 3/2557 และ 1/2558 (ด่วนที่สุด)


ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   17 เมษายน 2558
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน & บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี