เมนูหลัก

ทั้งหมด|ปริญญาตรี|ปริญญาโท

ข่าวประกาศ

  ประกาศเรื่อง
 1.ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือน กรกฏาคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   29 กรกฏาคม 2558
 2.ติดต่อฝ่ายทะเบียนด่วน (ด่วนที่สุด)
5607043001050 : สุลักขณา จงจิตร
5607043001031 : สุวรัตน์ ขุนสอนนาม
GED4003-N22 คอมพิวเตอร์กับชีวิต
ไม่สามารถลงวิชานี้ได้ เนื่องจาก SECTION นี้ปิด
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   29 กรกฏาคม 2558
 3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นักศึกษาภาค กศ.บท. 2558 (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   28 กรกฏาคม 2558
 4.รายชื่อดุษฎีบัณฑิต (ป.เอก )และมหาบัณฑิต (ป.โท) ที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2558 (ด่วนที่สุด)

* ตรวจสอบรายชื่อดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2558
* ดาวน์โหลดกําหนดการพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปี 2558, แบบตอบรับเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปี 2558, ใบสั่งจองชุดครุยสําหรับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต และ คู่มือการขึ้นทะเบียนบัณฑิต (รายละเอียดข้อมูลทั้งหมดอยู่ในไฟล์เดียวกัน)
ประกาศโดย   บัณฑิตวิทยาลัย   วันที่ประกาศ   24 กรกฏาคม 2558
 5.ปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคกศ.บท. ทุกศูนย์ ประจำปีการศึกษา 1/2558 (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   23 กรกฏาคม 2558
 6.รายชื่อบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี พ.ศ. 2558 (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   23 กรกฏาคม 2558
 7.กำหนดการและข้อกำหนดในการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3 / 2557 (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   2 กรกฏาคม 2558
 8.การลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/2558 (ด่วนที่สุด)
ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เรื่องการลงทะเบียน 1/2558 ของนักศึกษาภาคปกติ
----------------------------------------------------------------------------------------
1. การลงทะเบียนมีกำหนดการตั้งแต่ 1-29 กรกฎาคม 2558
----------------------------------
2. นักศึกษาที่จะลงทะเบียนรายวิชาเลือกเสรีให้ดูได้จาก section ขึ้นต้น
ด้วย X.... เท่านั้น และจะไม่มีการเปิดที่นั่งเพิ่ม (ในกรณีที่นักศึกษาลงไม่ถึง 20
คน ทางมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เปิดรายวิชาดังกล่าว)
-----------------------------------
3. นักศึกษาที่จะลงทะเบียนรายวิชา เลือกGED..ให้ดูได้จาก section ขึ้นต้น
ด้วย N9.... เท่านั้น (ในกรณีที่นักศึกษาลงไม่ถึง 20 คน ทางมหาวิทยาลัย
ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เปิดรายวิชาดังกล่าว)
------------------------------------
4. การขอเพิ่มรายวิชาในกรณีที่นั่งสำรองเต็ม (สมทบกลุ่มเรียนอื่น) / ขอเพิ่ม
หน่วยกิตมากกว่า 22 หน่วยกิต (ติด E)
ให้นักศึกษา ปฏิบัติดังนี้
4.1 ติดต่อขอรับคำร้องได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตึกกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 - 20 กรกฎาคม 2558
4.2 ให้ดำเนินการยื่นคำร้องให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2558
4.3 นักศึกษาสามารถดำเนินการลงทะเบียนเพิ่มได้หลังวันที่ 20 กรกฎาคม 2558
--------------------------------------------------------------
5. การเปิดพิเศษให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558
และนักศึกษา 1 คนเปิดพิเศษได้ 1 รายวิชาเท่านั้น
---------------------------------------------------------------------
6. หลักเกณฑ์หน่วยกิตลงทะเบียน ภาคปกติ ลงทะเบียนปกติ ได้ 22 หน่วยกิต ในกรณีติด E ลงได้ 25 หน่วยกิต

ประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   1 กรกฏาคม 2558
 9.ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือน มิถุนายน 2558 (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   30 มิถุนายน 2558
 10.รายชื่อนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ รหัส 58 (ปี1) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   16 มิถุนายน 2558
 11.สถิติจำนวนนักศึกษา 3/2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   11 มิถุนายน 2558
 12.ประกาศปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2558 (ด่วนที่สุด)

* ปฏิทินวิชาการ 1-58 (สำหรับ นศ.ภาคพิเศษ มีรายวิชาลงทะเบียนศึกษาในชั้นเรียน)
* ปฏิทินวิชาการ 1-58 (สำหรับ นศ.ภาคปกติ).
* ปฏิทินวิชาการ 1-58 (สำหรับนักศึกษาที่กำลังดำเนินการจัดทำวิทยานิพนธ์).
ประกาศโดย   บัณฑิตวิทยาลัย   วันที่ประกาศ   12 พฤษภาคม 2558
 13.ปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคปกติ และ ภาค กศ.บท. ประจำปีการศึกษา 3/2557 และ 1/2558 (ด่วนที่สุด)


ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   17 เมษายน 2558
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน & บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี